ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Prosinec 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina hexafluorokřemičitá

ČSN
EN 12175

75 5885

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Hexafluorosilicic acid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Acide hexafluorosilicique

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Hexafluorokieselsäure

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12175:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12175:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12175 (75 5885) z dubna 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 3696:1995zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 3165dosud nezavedena

ISO 5440dosud nezavedena

ISO 5993dosud nezavedena

ISO 6206dosud nezavedena

ISO 6353-1zavedena v ČSN ISO 6353-1 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 1: Všeobecné zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 12175
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2013

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 12175:2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –Kyselina hexafluorokřemičitá

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Hexafluorosilicic acid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Acide hexafluorosilicique

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Hexafluorokieselsäure

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-03-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12175:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Popis 7

3.1 Identifikace 7

3.2 Obchodní forma 8

3.3 Fyzikální vlastnosti 8

3.4 Chemické vlastnosti 8

4 Kritéria čistoty 9

4.1 Obecně 9

4.2 Složení obchodního výrobku 9

4.3 Hlavní a vedlejší příměsi 9

4.4 Chemické ukazatele 9

5 Metody zkoušení 10

5.1 Obecně 10

5.2 Odběr vzorků 10

5.3 Analýzy 11

6 Označování – Přeprava – Skladování 16

6.1 Způsoby dodání 16

6.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU 16

6.3 Přepravní předpisy a označování 17

6.4 Označení 17

6.5 Skladování 17

Příloha A (informativní)  Obecné informace o kyselině hexafluorokřemičité 18

A.1 Původ 18

A.2 Použití 18

Příloha B (normativní)  Obecná bezpečnostní pravidla 19

B.1 Pravidla pro bezpečné zacházení a používání 19

B.2 Postup při nehodě 19

Bibliografie 20

 

Předmluva

Tento dokument (EN 12175:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12175:2006.

Dále je uveden významný technický rozdíl mezi tímto vydáním a EN 12175:2006:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku popsaného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro kyselinu hexafluorokřemičitou používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny hexafluorokřemičité a stanovuje požadavky a odpovídající metody zkoušení pro kyselinu hexafluorokřemičitou. Informuje o jejím použití při úpravě vody. Stanovuje rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání kyseliny hexafluorokřemičité (viz příloha B).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz