ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-7: Zkoušky – Ohybový moment

ČSN
EN 61300-2-7
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-7:2013

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-7: Tests – Bending moment

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 2-7: Essais – Moment de flexion

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-7: Prüfungen – Biegmoment

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-7:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-7:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-06-12 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-7 (35 9251) z listopadu 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma udává postupy pro určení vhodnosti optických vláknových zařízení odolávat podmínkám prostředí
ohybového momentu, které se mohou vyskytnout při běžném použití, skladování a/nebo přepravě. Zkouška je především zamýšlena tak, aby dovolila pozorování jevů ohybového momentu. Následkem ohybového momentu mohou vzniknout jevy, které mohou narušit funkční využití, způsobit útlum fyzickým namáháním a vyvolat změny v jiných mechanických vlastnostech. Může se vyskytnout také zhoršení optických vlastností. Vzorkem může být součástka, konektorový soubor, spoj nebo kombinace zařízení, zamýšlených pro optické vláknové využití. Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí příklad zkušební metody ohybového momentu spojů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-2-7:2013 dovoleno do 2014-06-12 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-7 (35 9251) z listopadu 1998.

Změny proti předchozí normě

EN 61300-2-7:2013 obsahuje vzhledem k EN 61300-2-7:1997 následující technické změny:

  1. celkové opětovné posouzení celého dokumentu, včetně doplňkových normativních odkazů;

  2. objasnění zkoušeného zařízení (DUT);

  3. objasnění vztahu mezi přísnostmi, kategoriemi funkčnosti a DUT.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz