ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.40 Prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin – Zádové postřikovače –
Část 2: Zkušební metody

ČSN
EN ISO 19932-2

47 4425

idt ISO 19932-2:2013

Equipment for crop protection – Knapsack sprayers – Part 2: Test methods

Matériel de protection des cultures – Pulvérisateurs à dos – Partie 2: Méthodes d’essai

Pflanzenschutzgeräte – Tragbare Geräte – Teil 2: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19932-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19932-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informativní údaje z přejímané ISO

ISO 19932 se skládá z následujících částí pod společným názvem Zařízení na ochranu rostlin – Zádové postřikovače

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5681:1992 zavedena v ČSN ISO 5681:2003 (47 0011) Zařízení na ochranu rostlin – Slovník

ISO 19932-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 19932-1:2013 (47 4425) Zařízení na ochranu rostlin – Zádové postřikovače – Bezpečnostní a environmentální požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o zařízení pro aplikaci pesticidů (Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla do článku 5.5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN, Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s., Praha 6,
IČ 27146235, Ing. Petr Harašta, Ph.D.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

 

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 19932-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 65.060.40

Zařízení na ochranu rostlin – Zádové postřikovače –
Část 2: Zkušební metody
(ISO 19932-2:2013)

Equipment for crop protection – Knapsack sprayers –
Part 2: Test methods
(ISO 19932-2:2013) 

Matériel de protection des cultures –
Pulvérisateurs à dos –
Partie 2: Méthodes d’essai
(ISO 19932-2:2013)

Pflanzenschutzgeräte – Tragbare Geräte –
Teil 2: Prüfverfahren
(ISO 19932-2:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 19932-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zkušební kapaliny a zařízení 7

5 Obecně 8

5.1 Zkušební podmínky 8

5.2 Postřikovač 8

5.3 Funkční zkoušky 8

5.4 Tlaková zkouška 11

5.5 Zkouška těsnosti 11

5.6 Těžiště 12

6 Zvláštní zkoušky pro zádové postřikovače ovládané pákou 12

6.1 Trvanlivost 12

6.2 Zkouška pádem 13

7 Zvláštní zkoušky pro motorové nebo motorem poháněné zádové postřikovače 14

7.1 Objem nánosu na vnějším povrchu 14

7.2 Objem celkového zbytku kapaliny 14

8 Zvláštní zkoušky pro tlakové postřikovače 14

8.1 Zkouška objemu 14

8.2 Zkouška pádem 15

9 Protokol o zkoušce 15

Příloha A (informativní) Příklad zařízení pro zkoušku trvanlivosti 16

Příloha B (informativní) Příklad zařízení pro zkoušku uzavíracího zařízení 17

Příloha C (informativní) Příklad zařízení pro zkoušku popruhu 18

Příloha D (informativní) Příklad zařízení pro zkoušku pádem 19

Příloha E (informativní) Příklad plnicího zařízení 20

Příloha F (normativní) Minimální obsah protokolu o zkoušce 21

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES
o strojních zařízeních a směrnice EU 2009/127/ES, kterou se mění směrnice 2006/42/ES pokud jde o zařízení
pro aplikaci pesticidů 27

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 19932-1:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA), a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19932-2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 19932-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Aplikace přípravků na ochranu rostlin zádovými postřikovači by měla brát v úvahu biologické, ekonomické, environmentální a provozní otázky.

Cílem této části ISO 19932 je stanovit zkušební metody pro ověření požadavků na zařízení k zajištění bezpečného používání a ochrany životního prostředí.

Provedením částí 1 a 2 ISO 19932 by se mělo dosáhnout odpovídající úrovně bezpečnosti obsluhy a zabránění zbytečnému rozptýlení přípravků na ochranu rostlin do prostředí.

1 Předmět normy

Tato část ISO 19932 stanovuje zkušební metody pro ověření požadavků ISO 19932-1 pro zádové postřikovače nesené na zádech nebo na rameni obsluhy k použití s přípravky na ochranu rostlin.

Norma se vztahuje na zádové postřikovače ovládané pákou, tlakové zádové postřikovače a zádové postřikovače poháněné motorem nebo elektromotorem pro hydraulické tlakové rozprašování postřikové kapaliny, se jmenovitým objemem větším než 3 l pro jejich předpokládané použití především v zemědělství a zahradnictví.

Tato norma neplatí na zádové rosiče podle ISO 28139.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz