ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.30 Červen 2014

Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů

ČSN 73 0605-1

 

Waterproofing of construction works – Flexible sheets for waterproofing – Requirements for use of bitumen sheets

 

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Zkratky 5

5 Požadavky 6

5.1 Návrh hydroizolační koncepce a zabudování hydroizolační konstrukce 6

5.2 Výrobky 6

5.2.1 Asfaltová krycí hmota 6

5.2.2 Nosná vložka 6

5.2.3 Povrchová úprava 6

5.2.4 Požadavky na výrobky 7

5.3 Oxidované asfaltové pásy označené V60S35, G200S40 19

Příloha A (informativní)  Kaluže na krytinách plochých střešních plášťů 20

Příloha B (informativní)  Barva hrubozrnného minerálního posypu vrchních asfaltových pásů 21

Příloha C (informativní)  Množství asfaltové hmoty 22

Příloha D (informativní)  Metoda stanovení množství asfaltové hmoty 24

Bibliografie 26

 


Předmluva

Tato norma definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany
staveb na území České republiky.

Obdobné mezinárodní normy

DIN V 20000-201 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 201: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen

(Použití stavebních výrobků ve stavbách – Část 201: Norma pro použití hydroizolačních pásů a fólií podle
evropských norem pro hydroizolaci střech)

DIN V 20000-202 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 202: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen

(Použití stavebních výrobků ve stavbách – Část 202: Norma pro použití hydroizolačních pásů a fólií podle
evropských norem pro hydroizolaci staveb)

ÖNORM B 3665 Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Nationale Umsetzung der ÖNORM EN 13969

(Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě – Národní zavedení EN 13969)

ÖNORM B 3660  Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen Nationale Umsetzung der ÖNORM EN 13707

(Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Národní zavedení EN 13707)

ÖNORM B 3666 Abdichtungsbahnen – Bitumen-Dampfsperrbahnen Nationale Umsetzung der ÖNORM EN 13970

(Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Národní zavedení EN 13970)

SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski hidroizolacijski trakovi – Zahteve

(Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolační pásy – Požadavky)

Porovnání s mezinárodními normami

Tato norma stejně jako výše uvedené obdobné normy členských států zavádějící požadavky na asfaltové pásy pro použití na národní úrovni, zavádí požadavky na asfaltové pásy pro použití v ČR.

Souvisící ČSN

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Nařízení č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEK a.s., IČ 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč ve spolupráci se Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR, IČ 65352262, Ing. Aleš Kupka

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


1 Předmět normy

Tato norma stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb v podmínkách České republiky a platí pro potřeby navrhování a provádění staveb podle zvláštních předpisů.

Tato norma nestanoví podmínky při uvádění asfaltových pásů na trh podle ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz