ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80 Leden 2014

Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760

 

Drainage systems inside buildings and on private ground

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z května 2003.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 10

4 Obecné a funkční požadavky 13

4.1 Obecné požadavky 13

4.2 Funkční požadavky 13

5 Odvádění splaškových odpadních vod 14

5.1 Systémy vnitřní kanalizace 14

5.2 Zápachové uzávěrky pro splaškové odpadní vody 14

5.3 Přivzdušňovací ventily 15

5.4 Průměr potrubí 15

5.5 Výpočet průtoku splaškových odpadních vod 15

5.6 Připojovací potrubí 17

5.7 Splašková odpadní potrubí 21

5.8 Větrací potrubí 25

6 Odvádění srážkových vod 26

6.1 Zápachové uzávěrky pro srážkové vody 26

6.2 Výpočet odtoku srážkových vod 27

6.3 Nouzové odvodnění střech, balkonů a lodžií 28

6.4 Dešťová odpadní potrubí s částečným plněním vodou 29

6.5 Podtlakové systémy odvodnění střech 31

6.6 Vsakovací zařízení srážkových vod 31

6.7 Retenční dešťové nádrže 31

7 Svodná potrubí jednotné a oddílné soustavy 34

7.1 Dimenzování svodných potrubí 34

7.2 Technické požadavky na svodná potrubí 35

8 Ochrana proti zpětnému vzdutí 40

8.1 Použití zpětných armatur 41

9 Čerpací stanice 41

9.1 Stanovení přítoku do čerpací stanice 41

9.2 Výtlačné potrubí čerpací stanice 41

9.3 Větrání čerpacích stanic 41

10 Napojení drenáží 41

11 Odvodnění technologických zařízení 42

11.1 Odvodnění nádrží 42

11.2 Odvod kondenzátu 42

11.3 Požadavky na odtokové potrubí 42

12 Příslušenství vnitřní kanalizace 43

12.1 Vpusti 43

12.2 Drobné objekty a zařízení na vnitřní kanalizaci 43

Strana

12.3 Šachty 44

12.4 Lapáky tuku 44

12.5 Odlučovače lehkých kapalin 44

13 Instalace potrubí vnitřní kanalizace 44

14 Zařizovací předměty 45

15 Zkoušení vnitřní kanalizace 45

15.1 Technická prohlídka 45

15.2 Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí 46

15.3 Zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 46

15.4 Zkouška vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 47

15.5 Tlaková zkouška výtlačných potrubí 47

16 Pokyny pro provoz, údržbu a používání vnitřní kanalizace 47

Příloha A (informativní)  Vzor zápisu o technické prohlídce vnitřní kanalizace 48

Příloha B (informativní)  Vzor zápisu o zkoušce vodotěsnosti svodného potrubí 49

Příloha C (informativní)  Vzor zápisu o zkoušce plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 50

Příloha D (informativní)  Vzor zápisu o zkoušce vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 51

Bibliografie 52

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu znění ČSN 75 6760 byla norma uvedena do souladu s revidovanou ČSN EN 752, ČSN EN 1610 a novelizovanou vyhláškou č. 501/2006 Sb. V souvislosti s vývojem v oboru zdravotnětechnických instalací byly některé články změněny a doplněny články nové. Byly upraveny výpočty průtoků, dimenzování připojovacích potrubí a společného větracího potrubí. Byly doplněny články o nouzovém odvodnění střech, podtlakových systémech odvodnění střech a retenčních dešťových nádržích. Byla upravena kapitola o zkoušení vnitřní kanalizace.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 124 (13 6301)Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení, označování

ČSN EN 1253-1 (13 6366)Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Požadavky

ČSN EN 1253-2 (13 6366)Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 1253-3 (13 6366)Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Kontrola jakosti

ČSN EN 1253-4 (13 6366)Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Víčka a vtokové mřížky

ČSN EN 274 (13 7202) Zdravotnětechnické armatury – Odpadové armatury pro umyvadla, bidety a koupací vany – Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 411 (13 7203)Zdravotnětechnické armatury – Odpadové armatury pro výlevky – Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 329 (13 7204)Zdravotnětechnické armatury – Odpadové armatury pro vany sprchových koutů – Všeobecné technické požadavky

ČSN 73 0802Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 1901Navrhování střech – Základní ustanovení

ČSN 73 3610Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 806-1 (73 6660)Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410)Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410)Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-5 (75 5410)Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba

ČSN 75 5455Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 75 6505Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

ČSN 75 6551Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN EN 12050-4 (75 6762)Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Zásady provádění a zkoušení – Část 4: Zpětná klapka pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler, ve spolupráci s Ing. Jakubem Vránou, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

Úvod

Norma reaguje na současné trendy v řešení vnitřní kanalizace a hospodaření se srážkovými vodami. Norma navazuje na ČSN EN 12056-1 až -5 a ČSN EN 752 a obsahuje požadavky, které nejsou v těchto evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec. V této normě zpravidla nejsou znovu uváděny požadavky uvedené v ČSN EN 12056-1 až -5 a ČSN EN 752. Požadavky této normy platí společně s požadavky ČSN EN 12056-1 až -5 a ČSN EN 752.

Tato norma se používá společně s ČSN EN 12056-1 až -5 a ČSN EN 752, které doplňuje. Její obsah je členěn, pokud to bylo možné, stejně jako obsah ČSN EN 12056-1 až -5. Rovněž názvy kapitol a článků v této normě jsou, pokud to bylo možné, stejné jako v ČSN EN 12056-1 až -5.

POZNÁMKA Při vypracování této normy bylo využito výstupů projektu TAČR TA01020311 Využití šedé a dešťové vody v budovách.

1Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz gravitačních systémů vnitřní kanalizace a je národním předpisem doplňujícím ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 752. Kromě kanalizace uvnitř budov platí norma také pro kanalizaci vně budov od vyústění z budovy až po poslední spojení svodných potrubí, kde začíná kanalizační přípojka (viz obrázky 1, 2 a 3), popř. po žumpu nebo vodní recipient.

Tato norma se používá společně s ČSN EN 12056-1 až -5 a ČSN EN 752, jejichž požadavky doplňuje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz