ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.100.30 Leden 2014

Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4230

 

Hearthstones with open and closable fireplace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4230 z dubna 2004.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Třídění 8

5 Obecné požadavky 8

6 Krb s otevřeným ohništěm 9

6.1 Navrhování krbu 9

6.2 Materiály krbu 10

7 Krb s uzavíratelným ohništěm (s krbovou vložkou) 10

7.1 Obecné požadavky 10

7.2 Přívod vzduchu pro spalování 11

7.3 Krby s krbovou vložkou – otevřený teplovzdušný systém 12

7.4 Krby s krbovou vložkou – uzavřený teplovzdušný systém (hypokaust) 12

7.5 Krb s krbovou vložkou a s kapalinovým výměníkem 14

8 Spalinové cesty 15

Příloha A (informativní)  Základní údaje pro stanovení velikosti krbů s otevřeným ohništěm 16

Příloha B (informativní) 25

Příloha C (informativní)  Základní kamnářský výpočet 26

Bibliografie 31

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání je tato norma rozšířena o návrh a provádění krbů s uzavřenou sálavou obestavbou (hypokaust) a dále v příloze rozšířena o výpočty výměny vzduchu v místnosti a velikosti přívodního potrubí.

Souvisící ČSN

ČSN 06 1201Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení

ČSN EN 998-1 ed. 2 (72 2401)Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401)Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

ČSN 72 2600Cihlářské výrobky – Společná ustanovení

ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002)Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN 73 0540-1 (73 0540)Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (73 0540)Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (73 0540)Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (73 0540)Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0802Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0831Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN 73 0863Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101)Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400)Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 3150Tesařské spoje dřevěných konstrukcí – Terminologie

ČSN 73 3610Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 1457 (73 4202)Komíny – Pálené/Keramické komínové vložky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1806 (73 4203)Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1859 (73 4204)Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

ČSN EN 13502 (73 4205)Komíny – Pálené/keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

EN 13384-2+A2 (73 4206)Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny

ČSN EN 12446 ed. 2 (73 4207)Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 1857 + A1 (73 4208)Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

ČSN EN 1858 (73 4209)Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 13069 (73 4212)Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13063-1+A1 (73 4213)Komíny – Systémové komíny s pálenými keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13063-2+A1 (73 4213)Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN 73 4231Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 1856-1 (73 4240)Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1856-2 (73 4240)Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 15287-1 (73 4241)Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN 73 4301Obytné budovy

ČSN EN 15665 (12 7021)Větrání budov – Stanovení výkonových kriterii pro větrací systémy obytných budov

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-TZÚS Praha IČ 00015679 ve spolupráci s Cechem kamnářů a Komínservisem, Ing. Františkem Jiříkem

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavíratelným ohništěm na dřevo a dřevní materiál, které jsou situované v prostoru budovy (vnitřní krby) nebo jsou k budově přistavené (venkovní krby). Není určena pro navrhování a provádění volně stojících zahradních krbů, nebo venkovních otevřených krbů prefabrikovaných. Neplatí pro krby na jiná paliva, např. na plynná paliva.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz