ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40 Únor 2014

Svítidla –
Část 2- 8: Zvláštní požadavky – Ruční svítidla

ČSN
EN 60598-2-
 8
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2- 8:2013

Luminaires –
Part 2- 8: Particular requirements – Handlamps

Luminaires –
Partie 2- 8: Règles particulières – Baladeuses

Leuchten –
Teil 2- 8: Besondere Anforderungen – Handleuchten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2- 8:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2- 8:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-06-03 se nahrazuje ČSN EN 60598-2- 8 (36 0600) ze září 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60598-2-8:2013 dovoleno do 2016-06-03 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-8 (36 0600) ze září 1998.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje, s ohledem na předchozí vydání, významné technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-8:2013.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227 (soubor)zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60245 (soubor)nezaveden

IEC 60598-1zavedena v ČSN EN 60598-1 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citova-
ných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60598-2-8:2013

Mezinárodní normu IEC 60598-2-8 vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání, publikované v 1996, a jeho změny 1 (2000) a 2 (2007); tvoří jeho technickou revizi.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání.

 1. Požadavky byly aktualizovány tak, aby byly konzistentní a řešily rozporné požadavky zavedené ve změně. V této změně byl zaveden požadavek stanovující, že ruční svítilna musí být vždy klasifikována pouze jako svítidlo pro těžký provoz. Důsledkem tohoto tvrzení bylo, že v souladu s 4.13.4 Části 1 tento druh svítidel musí být vždy IP 54. Tyto požadavky jsou v rozporu s několika body této Části 2, které jsou považovány za přijatelné pro obyčejná svítidla (například 8.11.1, 8.11.2 a 8.13.1).

 2. Kromě toho byl opraven rozpor mezi požadavkem uvedeným v 8.7.1 a 8.7.2, vztahující se na typ materiálu použitého pro ochranný kryt.

Tato publikace se používá ve spojení s IEC 60598-1: Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. Byla připravena na základě sedmého vydání (2008) této normy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1090/FDIS

34D/1097/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60598-2- 8
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 29.140.40 Nahrazuje EN 60598-2- 8:1997 + A1:2000 + A2:2008

Svítidla –
Část 2-
 8: Zvláštní požadavky – Ruční svítidla
(IEC 60598-2-
 8:2013)

Luminaires –
Part 2-
 8: Particular requirements – Handlamps
(IEC 60598-2-
 8:2013)

Luminaires –
Partie 2-
 8: Exigences particulières – Baladeuses
(CEI 60598-2-
 8:2013)

Leuchten –
Teil 2-
 8: Besondere Anforderungen – Handleuchten
(IEC 60598-2-
 8:2013)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-06-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60598-2- 8:2013 E

Předmluva

Text dokumentu 34D/1090/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60598-2- 8, vypracovaný subkomisí SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2- 8:2013.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2014-03-03

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-06-03

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2- 8:1997 + A1:2000 + A2:2008.

EN 60598-2- 8:2013 obsahuje následující významné technické změny vzhledem k EN 60598-2-8:1997 + A1:2000 + A2:2008:

 1. Požadavky byly aktualizovány tak, aby byly konzistentní a řešily rozporné požadavky zavedené v Amd 2. V této změně byl zaveden požadavek stanovující, že ruční svítilna musí být vždy klasifikována pouze jako svítidlo pro těžký provoz. Důsledkem tohoto tvrzení bylo, že v souladu s 4.13.4 Části 1 tento druh svítidel musí být vždy IP 54. Tyto požadavky jsou v rozporu s několika body této Části 2, které jsou považovány za přijatelné pro obyčejná svítidla (například 8.11.1, 8.11.2 a 8.13.1).

 2. Kromě toho byl opraven rozpor mezi požadavkem uvedeným v 8.7.1 a 8.7.2, vztahující se na typ materiálu použitého pro ochranný kryt.

Tato norma se používá ve spojení s EN 60598-1: Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2- 8:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

8.1 Rozsah platnosti 8

8.2 Citované dokumenty 8

8.3 Termíny a definice 8

8.4 Obecné požadavky na zkoušky 8

8.5 Třídění svítidel 9

8.6 Značení 9

8.7 Konstrukce 9

8.8 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 11

8.9 Opatření na uzemnění 11

8.10 Svorky 11

8.11 Vnější a vnitřní vodiče 11

8.12 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 12

8.13 Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky 12

8.14 Odolnost proti prachu a vodě 13

8.15 Izolační odpor a elektrická pevnost 13

8.16 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 13

Obrázek 1 – Uspořádání na zkoušení ručních svítidel pro zkoušku nárazem 10

Obrázek 2 – Přístroj na zkoušení ručních svítidel pro zkoušku ohýbáním 13

Obrázek 3 – Přístroj na zkoušení ručních svítidel pro zkoušku stlačováním 14

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 15

8.1Rozsah platnosti

Tato část souboru IEC 60598 stanovuje požadavky pro ruční svítidla a podobná přenosná svítidla, která se během používání drží v ruce, jsou zavěšená nebo spočívají na povrchu, pro použití se světelnými zdroji s napájecím napětím nepřevyšujícím 250 V. Platí ve spojení s těmi oddíly Části 1, na které se odvolává.

Ruční svítidla, která mohou být upevněna k podkladu prostřednictvím křídlatého šroubu, svorky/spony nebo magnetu, a svítidla určená pro kontrolu vnitřku sudů, jsou v rozsahu působnosti této části IEC 60598.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz