ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10 Leden 2014

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace –
Část 4: Kabely do 1 200 MHz – Třída 3

ČSN
EN 50441-
4

34 7825

 

Cables for indoor residential telecommunication installations –
Part 4: Cables up to 1 200 MHz – Grade 3

Câbles pour les installations résidentielles de télécommunications en intérieur –
Partie 4: Câbles jusqu’à 1 200 MHz – Classe 3

Innenkabel für Telekommunikationseinrichtungen im Wohnbereich –
Teil 4: Kabel bis 1 200 MHz – Klasse 3

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50441-4:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50441-4:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50441-4 (34 7825) z října 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 50441-4:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 50441-4 (34 7825) z října 2012 převzala EN 50441-4:2012 do soustavy norem ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50173-1zavedena v ČSN EN 50173-1 ed. 3 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 50289-1-2zavedena v ČSN EN 50289-1-2 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-2: Elektrické zkušební metody – Stejnosměrná rezistance

EN 50289-1-3zavedena v ČSN EN 50289-1-3 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-3: Elektrické zkušební metody – Elektrická pevnost

EN 50289-1-4zavedena v ČSN EN 50289-1-4 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-4: Elektrické zkušební metody – Izolační rezistance

EN 50289-1-6zavedena v ČSN EN 50289-1-6 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-6: Elektrické zkušební metody – Elektromagnetické vlastnosti

EN 50289-1-7zavedena v ČSN EN 50289-1-7 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-7: Elektrické zkušební metody – Rychlost šíření

EN 50289-1-8zavedena v ČSN EN 50289-1-8 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-8: Elektrické zkušební metody – Útlum

EN 50289-1-9zavedena v ČSN EN 50289-1-9 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-9: Elektrické zkušební metody – Útlum nevyvážení (útlum podélného nevyvážení proti zemi na blízkém konci, útlum podélného nevyvážení proti zemi na vzdáleném konci)

EN 50289-1-10zavedena v ČSN EN 50289-1-10 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-10: Elektrické zkušební metody – Přeslech

EN 50289-1-11zavedena v ČSN EN 50289-1-11 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-11: Elektrické zkušební metody – Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

EN 50289-3-7zavedena v ČSN EN 50289-3-7 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-7: Mechanické zkušební metody – Odolnost kabelového pláště proti oděru

EN 50289-3-9zavedena v ČSN EN 50289-3-9 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-9: Mechanické zkušební metody – Zkoušky ohybem

EN 50289-3-17zavedena v ČSN EN 50289-3-17 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-17: Mechanické zkušební metody – Přilnavost dielektrika a pláště

EN 50290-2-1:2005zavedena v ČSN EN 50290-2-1:2005 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce

EN 50290-2-22zavedena v ČSN EN 50290-2-22 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Směsi PVC pro pláště

EN 50290-2-23zavedena v ČSN EN 50290-2-23 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Izolace PE

EN 50290-2-27zavedena v ČSN EN 50290-2-27 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene

EN 60332-1-2zavedena v ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

EN 60794-1-2zavedena v ČSN EN 60794-1-2 ed. 2 (35 9223) Optické kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů

EN 60811-1-1zavedena v ČSN EN 60811-1-1 (34 7010) Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů – Společné zkušební metody – Část 1-1: Metody pro všeobecné použití – Měření tlouštěk a vnějších rozměrů – Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

HD 402 S2:1984zaveden v ČSN IEC 304:1996 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 50441- 4
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2012

ICS 33.120.10

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace –
Část 4: Kabely do 1 200 MHz – Třída 3

Cables for indoor residential telecommunication installations –
Part 4: Cables up to 1 200 MHz – Grade 3 

Câbles pour les installations résidentielles
de télécommunications en intérieur –
Partie 4: Câbles jusqu’à 1 200 MHz – Classe 3

Innenkabel für Telekommunikationseinrichtungen
im Wohnbereich –
Teil 4: Kabel bis 1 200 MHz – Klasse 3

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-01-23. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50441-4:2012 E

 

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Řízení kvality 10

4 Konstrukce kabelu 10

4.1 Jádra 10

4.2 Izolace 11

4.3 Kabelový prvek 11

4.4 Stínění kabelového prvku 11

4.5 Složení kabelu 11

4.6 Rezervní páry 11

4.7 Barevný kód 11

4.8 Stínění a ovinutí duše 11

4.9 Plášť 11

4.10 Trhací lanko 12

4.11 Vnější průměr 12

4.12 Identifikace 12

4.13 Dodací délka 12

5 Mechanické požadavky 13

5.1 Jádro 13

5.2 Izolace 13

5.3 Plášť 13

5.4 Hotový kabel 13

6 Environmentální a klimatické požadavky 15

6.1 Izolace 15

6.2 Plášť 15

6.3 Požární vlastnosti 15

7 Elektrické požadavky 15

7.1 Obecně 15

7.2 Odpor jader 15

7.3 Elektrická pevnost a kapacita 16

7.4 Izolační odpor 16

7.5 Vysokofrekvenční vlastnosti 16

7.6 Elektromagnetické vlastnosti 18

7.7 Útlum nevyvážení 18

7.8 Environmentální a bezpečnostní aspekty 18

Bibliografie 19

Obrázky

Obrázek 1 – Zkušební přípravek 14

Obrázek 2 – Instalační zkušební systém 15

Strana

Tabulky

Tabulka 1 – Doporučený vnější průměr pláště 12

Tabulka 2 – Impedance kabelu 16

Tabulka 3 – Měření útlumu odrazu 16

Tabulka 4 – Maximální útlum kabelu 17

Tabulka 5 – Minimální PSNEXT 17

Tabulka 6 – Minimální PSELFEXT 18

Předmluva

Tento dokument (EN 50441-4:2012) vypracovala SC 46XC Vícežilové, vícepárové a čtyřkové kabely pro přenos dat CLC/TC 46X Sdělovací kabely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-01-23

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-01-23

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma pokrývá základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje konstrukční podrobnosti a funkční požadavky na kabely pro instalaci ve vnitřních bytových kabelážních systémech do 1 200 MHz. Kabely v této evropské normě jsou založeny na společných pravidlech návrhu stanovených v EN 50290-2-1 a jsou konkrétně určeny pro podporu aplikací ICT a BCT (telefonní, počítačové a televizní služby) specifikovaných v EN 50173-4.

Kabely uvedené v této evropské normě jsou určeny k provozu s napětími a proudy obvykle používanými v komunikačních systémech. Tyto kabely nejsou určeny k použití spolu s nízkoimpedančními zdroji, například elektrickým napájením z veřejné rozvodné sítě.

Kabely zahrnuté v této evropské normě smí být však vystaveny střídavým napětím maximálně 300 V nebo stejnosměrným napětím maximálně 450 V a musí splňovat požadavky směrnice pro zařízení nízkého napětí.

Maximální jmenovitý proud na jádro je 3 A/mm2, pokud v příslušné předmětové specifikaci není stanoveno jinak.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz