ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 Leden 2014

Okenice – Náraz tvrdým tělesem a zabránění
neoprávněnému vstupu – Zkušební metoda

ČSN
EN 13330
ed. 2

74 6029

 

Shutters – Hard body impact and prevention of access – Test method

Femetures – Chocs de corps dur et protection de l’accès – Méthodes d’essais

Abschlüsse Außen – Aufprall eines harten Stoßkörpers und Verhinderung des unbefugten Zugangs – Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13330:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13330:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-12-10 se nahrazuje ČSN EN 13330 (74 6029) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13330:2013 dovoleno do 2014-12-10 používat dosud platnou ČSN EN 13330 (74 6029) z října 2003.

Změny proti předchozí normě

Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí EN 13330:2002 jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12216zavedena v ČSN EN 12216 (74 6024) Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice

EN 13659zavedena v ČSN EN 13659+A1 (74 6035) Okenice – Funkční a bezpečnostní požadavky

ISO 2380-1nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13330
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 91.060.50 Nahrazuje EN 13330:2002

Okenice – Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu –
Zkušební metody

Shutters – Hard body impact and prevention of access – Test method 

Femetures – Chocs de corps dur et protection
de l’accès – Méthodes d’essais

Abschlüsse Außen – Aufprall eines harten Stoßkörpers
und Verhinderung des unbefugten Zugangs –
Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13330:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Náraz tvrdým tělesem 6

4.1 Zařízení 6

4.1.1 Zkušební komora 6

4.1.2 Podstata zkoušky 6

4.1.3 Měřicí zařízení 7

4.2 Zkušební podmínky 7

4.2.1 Specifikace 7

4.2.2 Příprava zkoušky 7

4.3 Zkušební postup 7

4.3.1 Obecně 7

4.3.2 Body nárazu 7

4.3.3 Zkouška 7

4.3.4 Výsledek zkoušky 8

4.4 Protokol o zkoušce 8

5 Zabránění neoprávněnému vstupu 9

5.1 Obecně 9

5.2 Zatažení clony 9

5.3 Odolnost vodicí kolejnice proti rozevření 10

5.4 Perforace lamel nebo křídel 11

5.5 Odolnost dolní lišty 13

5.6 Montáž okenice 13

Příloha A (informativní) Umístění nárazů D 0,5 pro svinovací okenice 14

Předmluva

Tento dokument (EN 13330:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do 2014-12-10.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 13330:2002.

Tento dokument je jednou z řady norem pojednávajících o vnějších clonách a okenicích osazených v budovách, jak jsou definovány v EN 12216.

Zkušební metoda je vztažena k funkčním požadavkům pro okenice, specifikovaným v EN 13659NP1).

Hlavní technické změny obsažené v tomto novém vydání jsou:

Tato evropská norma je jednou ze souboru vzájemně propojených evropských norem se společným datem vydání (dow) v prosinci 2013:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro stanovení odolnosti okenic při aplikaci nárazu běžného tvrdého tělesa a zkušební metody pro zabránění neoprávněnému vstupu okenicemi.

Okenice, na které se vztahuje tato evropská norma:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz