ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70 Leden 2014

Jazýčkové přepínače –
Část 1-1: Kmenová specifikace –
Posuzování kvality

ČSN
EN 62246-1-1

35 3460

idt IEC 62246-1-1:2013

Reed switches –
Part 1-1: Generic specification –
Quality assessment

Contacts à lames souples –
Partie 1-1: Spécification générique –
Évaluation de qualité

Reedschalter –
Teil 1-1: Fachgrundspezifikation –
Qualitätsbewertung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62246-1-1:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62246-1-1:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část řady norem IEC 62246 obsahuje posuzování kvality definující požadavky a zkoušky pro jazýčkové přepínače, které mohou být použity v obecných a průmyslových aplikacích. Norma je určena k použití v souladu s normou IEC 62246-1:2011. Norma vybírá z IEC 62246-1:2011 a z dalších zdrojů vhodné zkušební postupy, které jsou použity v podrobných postupech. Typy jazýčkových přepínačů jsou určeny podle typických hodnot a zkoušek.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-6:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-11:1981 zavedena v ČSN 34 5791-2-11:1992 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

IEC 60068-2-14:2009 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60068-2-21:2006 zavedena v ČSN EN 60068-2-21 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-21: Zkoušky – Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

IEC 60068-2-78:2001 zavedena v ČSN EN 60068-2-78:2002 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 60127-2:2003 zavedena v ČSN EN 60127-2 ed. 2:2003 (35 4730) Miniaturní pojistky – Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

IEC 61373:2010 zavedena v ČSN EN 61373 ed. 2:2011 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi

IEC 62246-1:2011 zavedena v ČSN EN 62246-1 ed. 2:2011 (35 3460) Jazýčkové přepínače – Část 1: Kmenová specifikace

Informativní údaje z IEC 62246-1-1:2013

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 94 Elektrická dvoustavová relé.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC/PAS 62246-2-1 z roku 2008. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

94/358/FDIS

94/359/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62246 se společným názvem Jazýčkové přepínače je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 61810-2-1:2011 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 2-1: Spolehlivost – Postup ověřování hodnot B10

ČSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

ČSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

ČSN EN 60068-2-30 ed. 2:2006 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

Vypracování normy

Zpracovatel: TYCO ELECTRONICS EC Trutnov, s.r.o., IČ 47455403, Ing. František Hýbl

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz