ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.20 Leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení –
Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů
do 250 MHz – Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

ČSN
EN 50288-6-1
ed. 2

34 7818

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control –
Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz – Horizontal and building backbone cables

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques –
Partie 6-1: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications jusqu’à 250 MHz – Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel für analoge und digitale Übertragung –
Teil 6-1: Rahmenspezifikation für ungeschirmte Kabel bis 250 MHz – Kabel für den Horizontal- und Steigbereich

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50288-6-1:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50288-6-1:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-03-18 se nahrazuje ČSN EN 50288-6-1 (34 7818) ze srpna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma je dílčí specifikací nestíněných kabelů od 1 MHz do 250 MHz používaných v horizontální a páteřní kabeláži budovy, jak je definováno v EN 50173. Obsahuje elektrické, mechanické, přenosové a environmentální funkční vlastnosti kabelů zkoušených podle citovaných zkušebních metod. Tato norma se má používat spolu s EN 50288-1, která obsahuje základní ustanovení pro její použití. Kabely uvedené v této normě jsou určeny k provozu s napětími a proudy obvykle používanými v komunikačních systémech. Tyto kabely nejsou určeny k použití spolu s nízkoimpedančními zdroji (například elektrické napájení z veřejné rozvodné sítě).

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50288-6-1:2013 dovoleno do 2016-03-18 používat dosud platnou ČSN EN 50288-6-1 (34 7818) ze srpna 2004.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku „Informativní údaje z EN 50288-6-1:2013“.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50173 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50173 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy

EN 50288-1 zavedena v ČSN EN 50288-1 ed. 3 (34 7818) Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 1: Kmenová specifikace

EN 50289 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50289 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod

EN 50290 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50290 (34 7820) Komunikační kabely

EN 60811 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály

IEC 60189-2 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Informativní údaje z EN 50288-6-1:2013

Tento dokument EN 50288-6-1:2013 vypracovala CLC/SC 46XC Vícežilové, vícepárové a čtyřkové kabely pro přenos dat CLC/TC 46X Sdělovací kabely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2014-03-18

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-03-18

Tento dokument nahrazuje EN 50288-6-1:2003.

EN 50288-6-1:2013 obsahuje proti EN 50288-6-1:2003 tyto důležité technické změny:

Tato část 6-1 se má používat spolu s EN 50288-1.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma pokrývá základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz