ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.180.20; 91.160.10 Únor 2014

Měření osvětlení prostorů –
Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních
prostorů

ČSN 36 0011- 3

 

Lighting measurement in areas – Part 3: Measurement of artificial indoor lighting

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0011- 3 z března 2006.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Technické požadavky 4

4.1 Obecně 4

4.2 Měřené veličiny 5

4.3 Měřicí přístroje 5

4.4 Výběr kontrolních bodů 5

4.5 Příprava měření 6

4.6 Postup při měření 6

4.7 Měření nouzového únikového osvětlení 7

4.8 Měření jasů ploch 7

4.9 Vyhodnocení měření 8

4.10 Odhad nejistoty měření 9

4.11 Protokol z měření 9

Příloha A (informativní) Přehled činností při měření umělého osvětlení a obsah protokolu 10

Bibliografie 12

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k úpravám postupů. Ustanovení byla přizpůsobena novým podmínkám v převzatých evropských normách pro posuzování osvětlení (např. ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12193 a ČSN EN 1838) a novým poznatkům a zkušenostem v měření osvětlení.

Souvisící ČSN

TNI 36 0450Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

ČSN EN 1837+A1 (36 0457)Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

ČSN 36 0050-1Osvětlení v podzemí dolů – Světelně technické základy navrhování – Část 1: Všeobecné požadavky

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Slezák, IČ 15597857

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje zvláštní ustanovení pro měření podmínek umělého osvětlení a doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorech budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz