ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060 Únor 2014

Papír – Hrubé formáty – Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby

ČSN
EN ISO 217

50 0041

idt ISO 217:2013

Paper – Untrimmed sizes – Designation and tolerances for primary and supplementary ranges, and indication of machine direction

Papier – Formats bruts – Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire, et désignation du sens machine

Papier – Rohformate – Kennzeichnung und Toleranzen für die Grund- und Ergänzungsreihen, Angabe der Maschinenlaufrichtung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 217:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 217:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 217 (50 0041) z ledna 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V kapitole 1 dochází k odstranění odkazů na řadu ISO-A a zachování stávajících odkazů na ISO 216.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 187zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 216zavedena v ČSN EN ISO 216 (50 0042) Psací papír a některé druhy tiskovin – Čisté formáty – Řady A a B, a označování směru výroby

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 0031139

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 217
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2013

ICS 85.060 Nahrazuje EN ISO 217:2008

Papír – Hrubé formáty – Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby
(ISO 217:2013)

Paper – Untrimmed sizes – Designation and tolerances for primary
and supplementary ranges, and indication of machine direction
(ISO 217:2013) 

Papier – Formats bruts – Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire,
et désignation du sens machine

(ISO 217:2013)

Papier – Rohformate – Kennzeichnung
und Toleranzen für die Grund- und Ergänzungsreihen, Angabe der Maschinenlaufrichtung

(ISO 217:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-06-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 217:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 217:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 172 Vlákniny, papír a lepenka, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 217:2008.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 217:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 217:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Označování formátu a směru výroby 7

5 Formát normalizovaných neoříznutých archů a identifikace směru výroby 7

5.1 Primární řada (R) 7

5.2 Doplňková řada (SR) 8

6 Tolerance 8

6.1 Povolené tolerance 8

6.2 Podmínky měření 8

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje primární řadu a doplňkovou řadu hrubých formátů papírů v arších, které se mají oříznout na čisté formáty tak, jak je stanoveno v ISO 216, a zavádí systém označování hrubých formátů.

Tato mezinárodní norma také uvádí metodu indikace směru výroby u neoříznutých formátů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz