ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.01; 33.100.10 Březen 2014

Meze a metody měření charakteristik
vysokofrekvenčního rušení způsobeného
elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN
EN 55015
ed. 4

33 4215

idt CISPR 15:2013
+ CISPR 15:2013/ISH 01:2013-06
+ CISPR 15:2013/ISH 02:2013-06

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d’éclairage
et les appareils analogues

Grenzwerte und Messverfahren für die Funkstöreigenschaften von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen
Elektrogeräten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 55015:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 55015:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-06-12 se nahrazuje ČSN EN 55015 ed. 3 (33 4215) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 55015:2013 dovoleno do 2016-06-12 používat dosud platnou ČSN EN 55015 ed. 3 (33 4215) z června 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-161zavedena v ČSN IEC 50(161) (33 4201) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

IEC 60155zavedena v ČSN EN 60155 + A1 (36 0295) Startéry pro zářivky

IEC 61000-4-6:2008zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 3:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

CISPR 11:2009zavedena v ČSN EN 55011 ed. 3:2010 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení –
Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

CISPR 16-1-1:2010zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3:2010 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Měřicí přístroje

CISPR 16-1-2:2003zavedena v ČSN EN 55016-1-2:2005 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Pomocná zařízení – Rušení šířené vedením

CISPR 16-1-4:2010zavedena v ČSN EN 55016-1-4 ed. 3:2010 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

CISPR 16-4-2:2011zavedena v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2:2012 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

CISPR 32:2012zavedena v ČSN EN 55032:2012 (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emisi

Informativní údaje z CISPR 15:2013

Tuto mezinárodní normu vypracovala subkomise komise CISPR/F Rušení souvisící se zařízením v domácnostech, nářadím, svítidly a podobnými přístroji technické komise IEC/CISPR Zvláštní mezinárodní výbor pro vf rušení.

Toto osmé vydání zrušuje a nahrazuje sedmé vydání publikované v 2005, jeho změnu 1:2006 a změnu 2:2008. Představuje technickou revizi.

Tato norma obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

CIS/F/598/FDIS

CIS/F/602/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Informativní údaje z CISPR 15:2013/ISH 01:2013

Tento interpretační list vypracovala subkomise komise CISPR/F Rušení souvisící se zařízením v domácnostech, nářadím, svítidly a podobnými přístroji technické komise IEC/CISPR Zvláštní mezinárodní výbor pro vf rušení.

Text tohoto interpretačního listu se zakládá na těchto dokumentech:

ISH

Zpráva o hlasování

CIS/F/583/ISH

CIS/F/591/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování tohoto interpretačního listu lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Informativní údaje z CISPR 15:2013/ISH 02:2013

Tento interpretační list vypracovala subkomise komise CISPR/F Rušení souvisící se zařízením v domácnostech, nářadím, svítidly a podobnými přístroji technické komise IEC/CISPR Zvláštní mezinárodní výbor pro vf rušení.

Text tohoto interpretačního listu se zakládá na těchto dokumentech:

ISH

Zpráva o hlasování

CIS/F/584/ISH

CIS/F/592/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování tohoto interpretačního listu lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60598-1 ed. 5:2009 (36 0600)Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 55016-2-1 ed. 2:2019 (33 4210)Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti – Měření rušení šířeného vedením

Citované předpisy

Směrnice 2004/108/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Do této normy byla zapracována znění interpretačních listů IS 01:2013-06 k CISPR 15:2013 a IS 02:2013-06 k CISPR 15:2013. Text těchto interpretačních listů je označen čarou po levé straně.

Vypracování normy

Zpracovatel: EMCING® – Ing. Ivan Kabrhel, CSc. IČ 10420991

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

EVROPSKÁ NORMA EN 55015
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 33.100.10 Nahrazuje EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného
elektrickými svítidly a podobným zařízením
(CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
(CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013) 

Limites et méthodes de mesure des perturbations
radiolecriques produites par les appareils électriques
d’éclairage et les appareils analogues
(CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)

Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen
von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen
und ähnlichen Elektrogeräten
(CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-06-12. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 55015:2013 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu CISPR/F/598/FDIS, budoucího osmého vydání CISPR 15, vypracovaný technickou komisí CISPR/F Rušení souvisící se zařízením v domácnostech, nářadím, svítidly a podobnými přístroji, technické komise IEC/CISPR Zvláštní mezinárodní komise pro vf rušení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 55015:2013.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2014-03-12

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-06-12

Tento dokument nahrazuje EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009.

EN 55015:2013 obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání EN 55015:2006:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) ES.

Vztah mezi směrnicí (směrnicemi) ES je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy CISPR 15:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 11

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 12

4 Meze 12

4.1 Kmitočtové rozsahy 12

4.2 Vložný útlum 12

4.3 Rušivá napětí 13

4.3.1 Napájecí svorky 13

4.3.2 Zatěžovací svorky 13

4.3.3 Řídicí svorky 13

4.4 Vyzařované elektromagnetické rušení 13

4.4.1 Kmitočtový rozsah 9 kHz až 30 MHz 13

4.4.2 Kmitočtový rozsah 30 MHz až 300 MHz 14

5 Použití mezí 14

5.1 Obecně 14

5.2 Svítidla pro vnitřní použití 15

5.2.1 Obecně 15

5.2.2 Žárovková svítidla 15

5.2.3 Zářivková svítidla 15

5.2.4 Jiná svítidla 15

5.3 Nezávislé pomocné zařízení výhradně určené k použití s osvětlovacím zařízením 15

5.3.1 Obecně 15

5.3.2 Nezávislá zařízení pro regulaci světla 15

5.3.3 Nezávislé transformátory a měniče pro žárovky nebo LED světelné zdroje 16

5.3.4 Nezávislé předřadníky pro zářivková a jiná výbojková svítidla 16

5.3.5 Adaptéry 16

5.3.6 Nezávislé startéry a zapalovače 16

5.4 Světelné zdroje s integrovaným předřadníkem 17

5.5 Světelná zařízení pro venkovní použití 17

5.5.1 Obecně 17

5.5.2 Upevňovací systém 17

5.5.3 Integrovaná spínací zařízení 17

5.5.4 Žárovková svítidla 17

5.5.5 Zářivková svítidla 17

5.5.6 Ostatní svítidla 17

5.6 Zařízení se zdroji ultrafialového (UV) nebo infračerveného (IR) záření 17

5.6.1 Obecně 17

5.6.2 Zařízení se zdroji infračerveného záření 18

5.6.3 Zařízení se zdroji ultrafialového záření 18

5.6.4 Ostatní zařízení se zdroji ultrafialového nebo infračerveného záření 18

5.7 Dopravní osvětlení 18

5.7.1 Obecně 18

Strana

5.7.2 Vnější osvětlení a osvětlení pro účely signalizace 18

5.7.3 Osvětlení palubních přístrojů 18

5.7.4 Osvětlení vnitřku kabin a vnitřních prostor 18

5.8 Požadavky pro svítidla se zdroji světla se studeným katodovým výbojem (např. neonové trubice),
používané například pro reklamní účely 18

5.9 Samostatná svítidla pro nouzové účely 18

5.9.1 Obecně 18

5.9.2 Měření při provozu napájení ze sítě, tj. provozní podmínky před přerušením napájení z napájecí sítě 19

5.9.3 Měření v nouzovém stavu, tj. provozní podmínky po přerušení napájení z napájecí sítě 19

5.10 Zaměnitelné startéry pro zářivky 19

5.11 Světelné zdroje LED a návazná svítidla 19

6 Provozní podmínky osvětlovacího zařízení 19

6.1 Obecně 19

6.2 Osvětlovací zařízení 19

6.3 Napájecí napětí a kmitočet 19

6.4 Podmínky okolí 19

6.5 Světelné zdroje 20

6.5.1 Použitý typ světelného zdroje 20

6.5.2 Stárnutí světelných zdrojů 20

6.5.3 Doba stabilizace světelného zdroje 20

6.6 Vyměnitelné startéry 20

7 Metoda měření vložného útlumu 20

7.1 Obvody pro měření vložného útlumu 20

7.2 Měřicí uspořádání a postup 21

7.2.1 Vysokofrekvenční generátor 21

7.2.2 Symetrizační transformátor 21

7.2.3 Měřicí přijímač a umělá síť 21

7.2.4 Ekvivalentní náhrada světelného zdroje 21

7.2.5 Měřicí uspořádání 21

7.3 Svítidlo 21

7.4 Postup měření 21

7.4.1 Obecně 21

7.4.2 Napětí U1 21

7.4.3 Napětí U2 22

7.4.4 Výpočet vložného útlumu 22

7.4.5 Orientace ekvivalentního světelného zdroje 22

8 Metoda měření rušivých napětí 22

8.1 Měřicí uspořádání a postup 22

8.1.1 Měření napětí na napájecích svorkách 22

8.1.2 Měření napětí na zatěžovacích svorkách 22

8.1.3 Měření napětí na řídicích svorkách 22

8.1.4 Regulace světla 22

8.1.5 Měření s detektorem střední hodnoty 23

8.2 Svítidla pro vnitřní a venkovní použití 23

Strana

8.3 Nezávislá zařízení pro regulaci světla 24

8.3.1 Přímo pracující zařízení 24

8.3.2 Zařízení s dálkovým ovládáním 24

8.4 Nezávislé transformátory a měniče pro žárovky nebo světelné zdroje LED 24

8.5 Nezávislé předřadníky pro zářivky a jiné výbojky 24

8.6 Světelné zdroje s integrovaným předřadníkem a adaptéry 24

8.7 Zařízení s ultrafialovými (UV) nebo infračervenými (IR) zářiči 25

8.8 Samostatná svítidla pro nouzové účely 25

8.9 Nezávislé startéry a zapalovače pro zářivky a jiné výbojky 25

9 Metody měření vyzařovaného elektromagnetického rušení 25

9.1 Měřicí uspořádání a postup týkající se článku 4.4.1 25

9.1.1 Měřicí zařízení 25

9.1.2 Měření ve třech směrech 25

9.1.3 Požadavky na vodiče 25

9.1.4 Ovládání (regulace) světelného toku 25

9.2 Měřicí uspořádání a postup týkající se článku 4.4.2 26

9.3 Svítidla pro vnitřní a venkovní použití 26

9.4 Nezávislé měniče pro žárovky nebo světelné zdroje LED 26

9.5 Nezávislé předřadníky pro zářivky a jiné výbojky 26

9.6 Světelné zdroje s integrovaným předřadníkem a adaptéry 26

9.7 Zařízení s ultrafialovými a infračervenými zářiči 26

9.8 Samostatná svítidla pro nouzové účely 26

10 Interpretace vysokofrekvenčních mezí CISPR 26

10.1 Význam mezí CISPR 26

10.2 Zkoušky 26

10.3 Statistická metoda vyhodnocení 26

10.4 Nevyhovění 27

11 Nejistota měření 27

Příloha A (normativní) Elektrické a konstrukční požadavky na symetrizační transformátor s nízkou kapacitou 40

Příloha B (normativní) Nezávislá metoda měření vyzařovaného rušení 44

Příloha C (normativní) Vzorové zkušební uspořádání při měření vyzařovaného rušení podle CISPR 32 46

Příloha D (informativní) Použitelnost metod a mezí pro různé typy zařízení 47

Bibliografie 53

Interpretační list 1 54

Interpretační list 2 55

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 56

Příloha ZZ (informativní) Pokrytí základních požadavků směrnic EU 57

Obrázek 1 – Měření vložného útlumu svítidel pro lineární zářivky a pro zářivky tvaru U 28

Obrázek 2 – Měření vložného útlumu svítidel s kruhovými zářivkami 29

Obrázek 3 – Měření vložného útlumu svítidel pro jednopaticové zářivky s integrovaným startérem 30

Obrázek 4a – Sestava ekvivalentní náhrady světelného zdroje pro lineární zářivky a zářivky tvaru U 31

Obrázek 4b – Sestava ekvivalentní náhrady světelného zdroje pro kruhové zářivky 32

Obrázek 4c – Ekvivalentní náhrada světelného zdroje pro zářivky o průměru 15 mm 33

Strana

Obrázek 4d – Ekvivalentní náhrada světelného zdroje pro jednopaticové zářivky o průměru 15 mm 34

Obrázek 4e – Ekvivalentní náhrada světelného zdroje pro dvojité jednopaticové lineární zářivky o průměru 12 mm 35

Obrázek 4f – Ekvivalentní náhrada světelného zdroje pro čtyřnásobné jednopaticové lineární zářivky o průměru 12 mm 36

Obrázek 5 – Měřicí uspořádání nezávislého zařízení pro regulaci svítivosti, transformátoru nebo měniče 37

Obrázek 6 – Měřicí uspořádání pro měření svítidla (obrázek 6a), nezávislého předřadníku (obrázek 6b)
a světelného zdroje s integrovaným předřadníkem (obrázek 6c) 38

Obrázek 7 – Kuželový kovový kryt pro zářivky s integrovaným předřadníkem 39

Obrázek A.1 – Uspořádání pro zkoušku oddělovacích vlastností 41

Obrázek A.2a – Zapojení symetrizačního transformátoru 42

Obrázek A.2b – Konstrukční detaily jádra transformátoru 42

Obrázek A.2c – Konstrukční detaily jádra transformátoru 43

Obrázek A.2d – Konstrukce transformátoru 43

Obrázek B.1 – Zkušební uspořádání pro metodu CDN 45

Obrázek B.2 – Kalibrační uspořádání pro určení dělicího poměru napětí CDN 45

Tabulka 1 – Minimální hodnoty vložného útlumu 12

Tabulka 2a – Meze rušivého napětí na napájecích svorkách 13

Tabulka 2b – Meze rušivého napětí na svorkách se zátěží 13

Tabulka 2c – Meze rušivého napětí na řídicích svorkách 13

Tabulka 3a – Meze vyzařovaného elektromagnetického rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz 14

Tabulka 3b – Meze vyzařovaného elektromagnetického rušení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 300 MHz
v měřicí vzdálenosti 10 m 14

Tabulka 4 – Počet vzorků a odpovídající činitel k necentrálního t-rozdělení 27

Tabulka B.1 – Meze pro nesymetrické (common mode) svorkové napětí, metoda CDN 44

Tabulka C.1 – Uspořádání typických svítidel při měření vyzařovaného rušení podle CISPR 32 46

Tabulka D.1 – Použití měřicích metod a mezí pro světelné zdroje (odkazy na tabulky a články) 47

Tabulka D.2 – Použití měřicích metod a mezí pro svítidla (odkazy na tabulky a články) 48

Tabulka D.3 – Použití měřicích metod a mezí pro nezávislá pomocná zařízení k použití výhradně s osvětlovacím
zařízením (odkazy na tabulky a články) 51

1Rozsah platnosti

Tato norma platí pro emise (šířené zářením nebo vedením) rušení:

 

Tato norma se nevztahuje na:

POZNÁMKAJsou to například:

Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz.

Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy a/nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každé kapitoly/normy pro příslušnou funkci v provozu.

Meze v této normě byly stanoveny na základě pravděpodobnostní báze, aby se dosáhlo potlačení rušení v ekonomicky přijatelných mezích, při současném dosažení ochrany rádiového příjmu a elektromagnetické kompatibility. Ve výjimečných případech lze požadovat doplňková ustanovení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz