ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40 Březen 2014

Svítidla –
Část 2-24: Zvláštní požadavky –
Svítidla s omezenou teplotou povrchu

ČSN
EN 60598-2-24
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2-24:2013

Luminaires –
Part 2-24: Particular requirements – Luminaires with limited surface temperatures

Luminaires –
Partie 2-24: Règles particulières – Luminaires avec surfaces à températures limitées

Leuchten –
Teil 2-24: Besondere Anforderungen – Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-24:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2-24:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-07-24 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-24 (36 0600) z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60598-2-24:2013 dovoleno do 2016-07-24 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-24 (36 0600) z června 1999.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje, s ohledem na předchozí vydání, významné technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-24:2013.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60364-4-42zavedena v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

IEC 60598-1zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ISO 4225:1994zavedena v ČSN ISO 4225:1997 (83 5001) Kvalita ovzduší – Obecná hlediska – Slovník

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60598-2-24:2013

Mezinárodní normu IEC 60598-2-24 vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a příslušenství.

Tato publikace se používá ve spojení s IEC 60598-1: Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 1997, je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

 1. změna požadovaného krytí z IP6X na IP4X z důvodu harmonizace s mezinárodními platnými předpisy;

 2. teplotní meze zavedené pro povrch skla jakéhokoli světelného zdroje vystaveného nebezpečí prachu.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1094/FDIS

34D/1100/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla lze nalézt na webových stránkách IEC.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této normě jsou použity následující typy písma:

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60598-2-24
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 29.140.40 Nahrazuje EN 60598-2-24:1998

Svítidla –
Část 2-24: Zvláštní požadavky –
Svítidla s omezenou teplotou povrchu
(IEC 60598-2-24:2013)

Luminaires –
Part 2-24: Particular requirements –
Luminaires with limited surface temperatures
(IEC 60598-2-24:2013)

Luminaires –
Partie 2-24: Règles particulières –
Luminaires avec surfaces à températures limitées
(CEI 60598-2-24:2013)

Leuchten –
Teil 2-24: Besondere Anforderungen –
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur
(IEC 60598-2-24:2013)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-07-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60598-2-24:2013 E

Předmluva

Text dokumentu 34D/1094/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60598-2-24, vypracovaný subkomisí SC 34D Svítidla technické komise IEC /TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2-24:2013.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2014-04-24

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-07-24

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-24:1998.

EN 60598-2-24:2013 obsahuje následující významné technické změny vzhledem k EN 60598-2-24:1998:

 1. změna požadovaného krytí z IP6X na IP4X z důvodu harmonizace s mezinárodními platnými předpisy;

 2. teplotní meze zavedené pro povrch skla jakéhokoli světelného zdroje vystaveného nebezpečí prachu.

Tato norma se používá ve spojení s EN 60598-1: Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

POZNÁMKAV této normě jsou použity následující typy písma:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-24:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

24.1 Rozsah platnosti 8

24.2 Citované dokumenty 8

24.3 Obecné požadavky na zkoušky 8

24.4 Termíny a definice 8

24.5 Třídění svítidel 8

24.6 Značení 9

24.7 Konstrukce 9

24.8 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 9

24.9 Opatření na uzemnění 9

24.10 Svorky a elektrické spoje 9

24.11 Vnější a vnitřní vodiče 9

24.12 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 9

24.13 Zkouška trvanlivosti a tepelná zkoušky 9

24.13.1 Mezní hodnoty teploty – Normální provoz 10

24.13.2 Mezní hodnoty teploty – Abnormální provoz 10

24.13.3 Mezní hodnoty teploty – Poruchové stavy 10

24.14 Odolnost proti prachu, pevným cizím tělesům a vodě 10

24.15 Izolační odpor a elektrická pevnost 10

24.16 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 10

Obrázek 1 – Značka pro svítidla s omezenou teplotou povrchu 9

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 12

24.1Rozsah platnosti

Tato část souboru IEC 60598 specifikuje požadavky na svítidla určená pro použití v případech, kde existuje nutnost omezení teploty vnějšího povrchu s ohledem na riziko přítomnosti hořlavého prachu usazeného na svítidle, vlivů tepla, hořlavosti, nebo zhoršené kvality materiálu, ale kde neexistuje riziko výbuchu do okolní atmosféry. Svítidla jsou určena pro použití s elektrickými světelnými zdroji s napájecím napětím nepřevyšujícím 1 000 V.

Tato norma výslovně nezahrnuje požadavky na svítidla používaná ve výbušné plynné atmosféře a atmosféře s výbušným prachem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz