ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.020; 31.240 Duben 2014

Balení součástek pro automatickou montáž –
Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické
součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů

ČSN
EN 60286-
 4
ed. 2

35 8292

idt IEC 60286- 4:2013

Packaging of components for automatic handling –
Part 4: Stick magazines for electronic components encapsulated in packages of different forms

Emballage des composants pour opérations automatisées –
Partie 4: Magasins chargeurs pour composants électroniques encapsulés dans des boîtiers de différentes formes

Gurtung und Magazinierung von Bauteilen für automatische Verarbeitung –
Teil 4: Stangenmagazine für elektronische Bauelemente mit verschiedenen Gehäusen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60286- 4:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60286- 4:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-08-30 se nahrazuje ČSN EN 60286- 4 (35 8292) z ledna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma je použitelná pro tyčové zásobníky elektronických součástek (včetně koncových zátek) při jejich přepravě od výrobce k zákazníkovi i ve vlastním výrobním závodě. Jsou užívány také pro zásobování automatických osazovacích zařízení pro povrchovou montáž i pro montáž vývodových součástek.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60286- 4:2013 dovoleno do 2016-08-30 používat dosud platnou ČSN EN 60286- 4 (35 8292) z ledna 1999.

Změny proti předchozí normě

EN 60286- 4:2013 zahrnuje následující významné technické změny vzhledem k EN 60286- 4:1998:

Kapitola 4 popisuje směrnice pro zákaznický návrh tyčových zásobníků. Nahrazuje pravidla návrhu zásobníků pro IEC bezvývodové součástky.

Pravidla pro orientaci součástek v tyčových zásobnících byla přesunuta do příloh A až D.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60191-3:1999zavedena v ČSN EN 60191-3:2000 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů

IEC 60747-1:2006nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60191-2 (35 8791)Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 2: Rozměry

ČSN EN ISO 11649 (64 0004)Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Informativní údaje z IEC 60286- 4:2013

Mezinárodní normu IEC 60286- 4 vypracovala technická komise IEC/TC 40 Kondenzátory a rezistory pro elektronická zařízení.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 1997. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

40/2230/FDIS

40/2241/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Seznam všech částí souboru IEC 60286 pod společným názvem Balení součástek pro automatickou montáž můžete nalézt na internetových stránkách IEC.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FEL v Praze, IČ 68407700, doc. Ing. Jan Urbánek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz