ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.25; 25.220.50 Září 2015

Smalty – Terminologie

ČSN
EN 15826

94 5000

 

Vitreous and porcelain enamels – Terminology

Émaux vitrifiés – Terminologie

Emails und Emaillierungen – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15826:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15826:2009. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15826 (94 5000) z května 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15826:2009 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15826 z května 2010 převzala EN 15826:2009 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Některé termíny (např. 2.230, 2.237) a jejich definice jsou v jednotlivých jazykových verzích evropské normy tvořeny odlišně, takže nejsou přesnými ekvivalenty. České termíny a definice v těchto případech jsou uvedeny podle anglické verze, lze se setkat i s termíny vytvořenými na základě němčiny.

Seznam alternativních termínů v příloze A nebyl do češtiny převáděn, jeho účel plní český rejstřík.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 2.224 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje další používané české termíny a jejich definice. Do normy byl doplněn český rejstřík.

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN 15826
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2009

ICS 01.040.25; 25.220.50

Smalty – Terminologie

Vitreous and porcelain enamels – Terminology 

Émaux vitrifiés – Terminologie

Emails und Emaillierungen – Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2009-11-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15826:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

Příloha A (informativní) Seznam alternativních anglických termínů s odkazy na primární termíny 41

Předmluva

Tento dokument (EN 15826:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou touto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. 

1 Předmět normy

 

1 Scope

 

 

Tato evropská norma definuje řadu ter-
mínů, které se týkají smaltů, smaltování a souvisících technologií. Výčet těchto termínů není úplný a obsahuje pouze ty termíny, jejichž definování je považováno za nezbytné ke správnému a dostateč-
nému pochopení pro objasnění těchto procesů.

 

This European Standard defines a number of terms relating to vitreous and por-
celain enamels and their technology. This list is not complete and only comprises those terms for which the definition is considered necessary for correct and adequate understanding in order to clarify these processes.

 

 

Je zapotřebí chápat, že uvedené inter-
pretace odpovídají praktickému používání v tomto oboru a nemusí se shodovat s těmi, které jsou používány v jiných oborech.

 

It should be understood that the inter-
pretations given are those corresponding to the practical usage in this field and that they do not necessarily coincide with those used in other fields.

 

 

Pro lepší porozumění se uvádí, že anglický termín „vitreous enamel“, používaný v této evropské normě, je synonymem termínu „porcelain enamel“, kterému se dává před-
nost ve Spojených státech a v některých dalších zemích.

 

For purposes of clarification, the term Vitreous Enamel, used throughout this European Standard, is synonymous with Porcelain Enamel, the term favoured in the United States and some other countries.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz