ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.190 Duben 2014

Výrobky pro péči o dítě – Přebalovací jednotky
pro domácí použití –
Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 12221-1+A1

94 3425

 

Child use and care articles – Changing units for domestic use –
Part 1: Safety requirements

Articles de puériculture – Dispositifs à langer à usage domestique –
Partie 1: Exigences de sécurité

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Wickeleinrichtungen für den Hausgebrauch –
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12221-1:2008+A1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12221-1:2008+A1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12221-1 (94 3425) z prosince 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2013. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen jako „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1zavedena v ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-3zavedena v ČSN EN 71-3 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 12221-2:2008+A1:2013zavedena v ČSN EN 12221-2+A1:2014 (94 3425) Výrobky pro péči o dítě – Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 2: Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 12221-1+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 97.190 Nahrazuje EN 12221-1:2008

Výrobky pro péči o dítě – Přebalovací jednotky pro domácí použití –
Část 1: Bezpečnostní požadavky

Child use and care articles – Changing units for domestic use –
Part 1: Safety requirements 

Articles de puériculture – Dispositifs à langer à usage domestique –
Partie 1: Exigences de sécurité

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Wickeleinrichtungen für den Hausgebrauch –
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2008-02-18 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2013-07-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12221-1:2008+A1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecné požadavky 8

4.1 Rozměry 8

4.2 Materiály 8

4.2.1 Dřevo 8

4.2.2 Povrchy a materiály 8

5 Konstrukce 9

5.1 Díry, mezery a otvory 9

5.1.1 Uvíznutí prstů 9

5.1.2 Uvíznutí končetin 9

5.1.3 Uvíznutí hlavy, krku a trupu 9

5.1.4 Šňůry, motouzy a jiné úzké textilie 9

5.1.5 Smyčky 9

5.2 Hrany a vyčnívající části 10

5.3 Pohyblivé části 10

5.4 Zajišťovací a skládací mechanismy celé jednotky 10

5.5 Malé oddělitelné části 10

5.6 Kolečka/natáčivá kolečka 10

5.7 Samořezné šrouby 10

5.8 Stabilita 10

5.9 Pevnost 10

5.10 Vytahovací prvky 11

5.11 Zábrany 11

5.12 Odklápěcí přebalovací deska 11

5.12.1 Zkouška rázem 11

5.12.2 Zkouška pádem 11

5.13 Dětská vanička 11

6 Plastové obaly 12

7 Návod k použití 12

8 Označení 13

9 Informace pro spotřebitele 13

Příloha A (informativní) Odchylky typu A 14

Předmluva

Tento dokument (EN 12221-1:2008+A1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 252 Výrobky pro péči o dítě, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tento dokument byl vypracován ve spolupráci s CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 12221-1:2008".

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2013-07-08.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

EN 12221 se společným názvem Přebalovací jednotky pro domácí použití sestává z těchto samostatných částí

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část EN 12221 určuje bezpečnostní požadavky pro přebalovací jednotky pro domácí použití pro děti o hmotnosti maximálně 15 kg.

EN 12221 se vztahuje pouze na funkci výrobku jako zařízení na přebalování. Pokud se může přebalovací jednotka přestavět nebo použít pro jinou funkci, musí splňovat požadavky příslušných norem, např. postýlky, úložného nábytku, apod.

Přebalovací jednotka může být skládací a může být opatřena koupací vaničkou nebo dalším příslušenstvím.

Tato norma se vztahuje na přebalovací podložky, jen pokud tvoří část zařízení na přebalování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz