ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-28: Zkoušky – Korozivní atmosféra (oxid siřičitý)

ČSN
EN 61300-2-28
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-28:2013 + IEC 61300-2-28:2013/Cor.1:2013-12

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-28: Tests – Corrosive atmosphere (sulphur dioxide)

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 2-28: Essais – Atmosphère industrielle (anhydride sulfureux)

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-28: Prüfungen – Industrieatmosphäre (Schwefeldioxid)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-28:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-28:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-08-20 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-28 (35 9251) z listopadu 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Účelem normy je ohodnotit korozivní vlivy ovzduší, znečištěného oxidem siřičitým, na optická vláknová zařízení. Postupy jsou vhodné pouze pro účely porovnání. Mohou se považovat za obecnou zkoušku koroze, která ale nedává předpověď pro chování zařízení při použití.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-2-28:2013 dovoleno do 2014-08-20 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-28 (35 9251) z listopadu 1998.

Změny proti předchozí normě

EN 61300-2-28:2013 obsahuje vzhledem k EN 61300-2-28:1997 technické změny, spočívající v opětovném posouzení kapitoly 5 Postupy a kapitoly 6 Přísnosti.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-42 zavedena v ČSN EN 60068-2-42 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-42: Zkoušky – Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300 (35 9250, 35 9251, 35 9252 a 35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

V textu normy je již zapracována oprava IEC 61300-2-28:2013/Cor.1:2013-12, která se týká změny anglického názvu.

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz