ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-
 48: Zkoušení a měření – Pružná tlaková síla
spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli
mnohovláknových konektorů

ČSN
EN 61300-3-
 48

35 9252

idt IEC 61300-3- 48:2013

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3- 48: Examinations and measurements – Spring compression force of the coupling sleeve for rectangular ferrule
multi-fibre connectors

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3- 48: Examens et mesures – Force de compression du ressort du manchon de couplage des connecteurs multifibres
munis de férules rectangulaires

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3- 48: Messungen – Federdruckkraft der Kupplungshülse für rechteckige Mehrfasersteckverbinder – Ferrulen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3- 48:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3- 48:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje postupy, požadované pro měření pružné tlakové síly spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů. Měření se provádí s upevněným optickým konektorem. Spojovací pouzdro se posune do stanovené polohy a měřidlem síly se měří tlaková síla spojovacího pouzdra. Norma obsahuje informativní přílohu A s příklady poloh konektorů MPO před měřením a v průběhu měření.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

ČSN EN 61754-7 ed. 3 (35 9244)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

ČSN EN 61754-10 ed. 2 (35 9244)Rozhraní optických konektorů – Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

ČSN EN 61754-18 (35 9244)Rozhraní optických konektorů – Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz