ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-
 44: Zkoušky – Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

ČSN
EN 61300-2-
 44
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2- 44:2013

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2- 44: Tests – Flexing of the strain relief of fibre optic devices

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2- 44: Essais – Flexion du serre-câble des dispositifs à fibres optiques

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf und Messverfahren –
Teil 2- 44: Prüfungen – Biegen der Zugentlastung von Lichtwellenleiterbauteilen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2- 44:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2- 44:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-08-19 se nahrazuje ČSN EN 61300-2- 44 ed. 2 (35 9251) z června 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma specifikuje zkoušku pro stanovení vlivu ohybu na tahově zatížené zpevňovací vývody optických vláknových prvků. Záměrem je simulovat množství ohybových cyklů, kterým může být prvek vystaven během doby obsluhy. Zkouška se používá jak pro kabely s jednovidovými tak s mnohovidovými vlákny.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-2-44:2013 dovoleno do 2014-08-19 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-44 ed. 2 (35 9251) z června 2009.

Změny proti předchozí normě

EN 61300-2-44:2013 obsahuje vzhledem k EN 61300-2-44:2008 následující technické změny:

  1. revizi obrázku 1;

  2. změnu délky vlákna od bodu ohybu k závaží.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

IEC 61753-1 zavedena v ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz