ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.20 Srpen 2014

Elektrotechnické předpisy –
Elektrické přípojky

ČSN 33 3320
ed. 2

 

Supply servise, line conection

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-05-31 se nahrazuje ČSN 33 3320 z května 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Základní ustanovení 5

3.1 Elektrické přípojky podle způsobu provedení se člení na: 5

3.2 Elektrické přípojky podle napětí se člení na: 5

3.3 Začátek elektrických přípojek 5

3.4 Ukončení elektrických přípojek 5

3.5 Navrhování a provedení přípojek a opatření k zajištění bezpečnosti 6

4 Přípojky nízkého napětí 7

4.1 Přípojky nízkého napětí provedené venkovním vedením 7

4.2 Přípojky nízkého napětí provedené kabelem 8

4.3 Přípojky nízkého napětí provedené zčásti venkovním vedením a zčásti kabelovým vedením 9

5 Přípojky vysokého napětí 9

5.1 Přípojky vysokého napětí provedené venkovním vedením 9

5.2 Přípojky vysokého napětí provedené kabelovým vedením 9

5.3 Přípojky vysokého napětí provedené z části venkovním vedením a z části kabelovým vedením 10

6 Přípojky velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí 10

Bibliografie 11 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2016-05-31 používat dosud platnou ČSN 33 3320 z května 1996.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s ČSN 33 3320:1996 byla do této normy aplikována ustanovení právních předpisů na základě zákona č. 458/2000 Sb. Norma byla dána do souladu s platnými normami souboru ČSN 33 2000 a normami pro elektrické instalace nad 1 kV.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky 81/2010 Sb.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., IČ 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 22, Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, zřizování a rekonstrukci elektrických přípojek nn, vn, vvn a zvn. Elektrické přípojky nízkého napětí navržené dle ČSN 33 3320:1996 mohou být podle ní dokončeny nejpozději do 18 měsíců od účinnosti této normy. Projektová dokumentace elektrických přípojek vn, vvn a zvn může být podle
ČSN 33 3320:1996 dokončena nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této normy a jejich realizace musí být
dokončena nejpozději do 24 měsíců od účinnosti této normy. Připojení zákazníka zasmyčkováním není ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. přípojkou, ale jiným druhem připojení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz