ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10 Květen 2014

Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním prstence

ČSN
EN ISO 8495

42 0328

idt ISO 8495:2013

Metallic materials – Tube – Ring-expanding test

Matériaux métalliques – Tubes – Essai de dilatation d’anneaux

Metallische Werkstoffe – Rohr – Ringaufdornversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8495:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8495:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8495 (42 0328) z května 2005.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 8495
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2013

ICS 77.040.10 Nahrazuje EN ISO 8495:2004

Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním prstence
(ISO 8495:2013)

Metallic materials – Tube – Ring-expanding test
(ISO 8495:2013)

Matériaux métalliques – Tubes – Essai de dilatation d’anneaux
(ISO 8495:2013)

Metallische Werkstoffe – Rohr – Ringaufdornversuch
(ISO 8495:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 8495:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Značky, jejich významy a jednotky 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Zkušební zařízení 7

5 Zkušební těleso 7

6 Zkušební postup 7

7 Zkušební protokol 7 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8495:2013) byl vypracován technickou komisi ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů, ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 110 Ocelové trubky a železné a ocelové armatury, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8495:2004.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 8495:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 8495:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu zkoušky trubek rozšiřováním prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad v trubce prostřednictvím rozšiřování zkušebního tělesa kuželovým trnem až do vzniku lomu. Může být rovněž použita k hodnocení schopnosti trubek se plasticky deformovat.

Zkouška rozšiřováním prstence je vhodná pro trubky s vnějším průměrem od 18 mm do 150 mm včetně a o tloušťce stěny od 2 mm do 16 mm včetně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz