ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10 Květen 2014

Podélně svařované trubky z austenitické,
austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné
oceli pro potravinářský a chemický průmysl

ČSN
EN 10357

42 0267

 

Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry

Austénitiques, ferritiques et austéno-ferritiques Tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable pour l’industrie
alimentaire et chimique

Austenitische, austenitisch-ferritische und ferritische längsnahtgeschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl
für die Lebensmittel- und chemische Industrie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10357:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10357:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 10028-7:2007zavedena v ČSN EN 10028-7:2008 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely –
Část 7: Korozivzdorné oceli

EN 10204zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10217-7zavedena v ČSN EN 10217-7 (42 1049) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

EN ISO 4288zavedena v ČSN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA EN 10357
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2013

ICS 23.040.10

Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické
a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl

Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes
for the food and chemical industry 

Austénitiques, ferritiques et austéno-ferritiques
Tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable
pour l’industrie alimentaire et chimique

Austenitische, austenitisch-ferritische und ferritische
längsnahtgeschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl
für die Lebensmittel- und chemische Industrie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10357:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Rozměry a mezní úchylky a tolerance 6

3.1 Rozměry a mezní úchylky trubek 6

3.2 Přímost 9

4 Údaje pro objednávání 9

4.1 Povinné údaje 9

4.2 Příklad objednávky 9

5 Materiály 9

6 Výrobní postup, požadavky a charakteristika povrchu 9

7 Zkoušení a dokument kontroly 10

8 Značení 11

9 Balení a doprava 11

Příloha A (informativní) Odpovědnost za výběr materiálu 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 10237:2013) vypracovala technická komise ECISS/TC 110 Ocelové trubky, železné a ocelové tvarovky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry, mezní úchylky, materiály, jakost vnitřního a vnějšího povrchu, značení korozivzdorných ocelí podélně tavně svařovaných trubek pro potravinový a chemický průmysl.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz