ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.200.20 Květen 2014

Termoelektrické články –
Část 1: Údaje napětí a tolerance

ČSN
EN 60584-1
ed. 2

25 8331

idt IEC 60584-1:2013

Thermocouples –
Part 1: EMF specifications and tolerance

Couples thermoelectriques –
Partie:1: Spécifications et tolérances en matière de FEM

Thermoelemente –-
Teil 1: Thermospannungen und Grenzabweichungen –

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60584-1:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN EN 60584-1:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-10-02 se nahrazují ČSN EN 60584-1 (25 8331) z prosince 1997 a ČSN IEC 584-2 ze srpna 1994 (25 8331), které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem specifikuje referenční funkce a tolerance pro termočlánky typu R, S, B, J, T, E, K, N, C a A.. Teploty jsou vyjádřeny ve stupních Celsia založených na mezinárodní stupnici teplot 1990, ITS-90 a napětí zdroje v mikrovoltech.

Referenčními funkcemi jsou polynomy, které vyjadřují napětí zdroje E v μV, jako funkci teploty t90 ve °C a referenčním bodem 0 °C. Hodnoty napětí zdroje v intervalu 1 °C uvádí příloha A. Příloha B uvádí teplotu jako funkci napětí zdroje v rozsahu stanovené přesnosti.

Tato norma specifikuje tolerance pro výrobce termočlánků vyráběných podle této normy, z vodičů o průměru 0,13 mm až 3,2 mm, jak jsou dodávány uživatelům a nedovolují kalibraci během svého používání. Příloha C obsahuje pokyny pro výběr termočlánků s ohledem na rozsah teplot a podmínky prostředí.

 

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60584-1:2013 dovoleno do 2016-10-02 používat dosud platné ČSN EN 60584-1 (25 8331) z prosince 1997 a ČSN IEC 584-2 (25 8331) ze srpna 1994.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání obsahuje následující významné změny oproti předchozímu vydání:

  1. ČSN EN 60584-1:1997 a ČSN IEC 584-2:1994 byly sloučeny;

  2. Norma je nyní založena na referenčních polynomech, které vyjadřují napětí zdroje termočlánku jako funkce teploty. Tabulky odvozené z polynomů jsou uvedeny v příloze A;

  3. Inversní polynomy vyjadřující teplotu jako funkci napětí zdroje jsou uvedeny v příloze B, ale inverzní tabulky uvedeny nejsou;

  4. Rozsah polynomů vztahujících se k napětí zdroje typu K je omezen do 1 300 °C;

  5. Hodnoty Seebeck koeficientů jsou uvedeny pro interval 10 °C;

  6. Termoelektrická data (napětí zdroje a Seebeck koeficienty) jsou uvedeny jako pevné body ITS-90;

  7. Některé pokyny jsou uvedeny v příloze C a týkají se horních mezí teploty a podmínek prostředí pro jednotlivé typy termočlánků.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60584-3:2008 (25 8331) Termočlánky – Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení – Systém tolerancí a značení

ČSN EN 61515 (25 8337) Kabely s minerální izolací pro termoelektrické články a plášťové termoelektrické články

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz