ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 23.040.40; 47.020.30 Červen 2014

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných
korozivzdorných ocelových trubek s hladkým
koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod –
Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační
systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

ČSN
EN 1124-
 4

13 2220

 

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for wastewater systems –
Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships

Tubes et raccords de tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour réseaux
d’assainissement – Partie 4: Composants des réseaux d’évacuation sous vide et par gravité installés sur les navires

Rohre und Formstücke aus längsnahtgeschweißtem nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe für Abwasserleitungen –
Teil 4: Bauteile für Unterdruckentwässerungssysteme und Entwässerungssysteme auf Schiffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1124- 4:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1124- 4:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1124-4 (13 2220) z května 2006.

 

Národní předmluva

Termínem „systémy odpadních vod“ uvedeným v názvu normy se správně rozumí termín „systémy odvádění odpadních vod“.

Informace o citovaných dokumentech

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 1124-1:1999 zavedena v ČSN EN 1124-1:2005 (13 2220) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

EN 1124-2 zavedena v ČSN EN 1124-2 (13 2220) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 2: Systém S, rozměry

EN 1124-3 zavedena v ČSN EN 1124-3 (13 2220) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 3: Systém X, rozměry

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Technické dodací podmínky (soubor)

EN 10226-1 zavedena v ČSN EN 10226-1 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity – Rozměry, tolerance a označování

EN 12109 zavedena v ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy

EN ISO 15749-2 zavedena v ČSN EN ISO 15749-2 (32 5121)2) Lodě a lodní technika – Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy – Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí

EN ISO 15749-3 zavedena v ČSN EN ISO 15749-3 (32 5121)2) Lodě a lodní technika – Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy – Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí

Informace o souvisících dokumentech

ČSN 75 6760Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 (75 6760)Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 1124- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2013

ICS 23.040.10; 23.040.40; 47.020.30 Nahrazuje EN 1124- 4:2005

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových
trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod –
Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy
a kanalizační systémy v lodním stavitelství

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes
with spigot and socket for waste watersystems –
Part 4: Components for vacuum drainage systems
and for drainage systems on ships 

Tubes et raccords de tubes soudés
longitudinalement en acier inoxydable, à manchon
enfichable pour réseaux d’assainissement –
Partie 4: Composants des réseaux d’évacuation
sous vide et par gravité installés sur les navires

Rohre und Formstücke aus längsnahtdeschweißtem
nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe
für Abwasserleitungen –
Teil 4: Bauteile für Unterdruckentwässerungssysteme
und Entwässerungssysteme auf Schiffen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-09-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1124- 4:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Značky a zkratky 8

5 Požadavky na trubky a tvarovky 8

5.1 Obecně 8

5.2 Pracovní tlak, provozní teplota a těsnost 9

6 Rozměry 10

6.1 Obecně a tolerance 10

6.2 Trubky, tvarovky a těsnění používané pro systém X podle EN 1124-3 10

6.2.1 Hrdla 10

6.2.2 Trubky a tvarovky pro odvodnění paluby a gravitační kanalizační systémy (gravitační systémy) 11

6.2.3 Součásti podtlakových kanalizačních systémů 18

6.2.4 Ostatní tvarovky 18

6.2.5 Těsnění pro systém X 18

6.3 Trubky, tvarovky a těsnění používané pro systém S podle EN 1124-2 20

6.3.1 Hrdla pro gravitační kanalizační systémy 20

6.3.2 Trubky a tvarovky pro odvodnění paluby a gravitační kanalizační systémy (gravitační systémy) 21

6.3.3 Součásti podtlakových kanalizačních systémů 29

6.3.4 Ostatní tvarovky 29

6.3.5 Těsnění pro systém S 29

7 Zkoušky 29

8 Hodnocení shody 29

Předmluva

Tento dokument (EN 1124-4:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do dubna 2014 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1124-4:2005.

Vzhledem k předcházející verzi této normy byly hlavně provedeny následující úpravy:

  1. S ohledem na nejnovější vývoj na trhu a nové způsoby montáže byly některé součásti systému S a systému X
    těmto podmínkám přizpůsobeny (zavedení nových výrobků).

  2. Požadavky na rozměry byly rozšířeny a byly stanoveny pro kompatibilitu s gravitačními kanalizačními systémy uvnitř budov.

Tato evropská norma pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hrdlem a hladkým koncem pro systémy odvádění odpadních vod sestává z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, rozměry a tolerance pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hrdlem a hladkým koncem používané pro podtlakové kanalizační systémy vnitřní a venkovní kanalizace a pro gravitační a podtlakové kanalizační systémy na lodích a plovoucích lodních stavbách1):

Na řádně zakotvené lodní stavbě tato norma platí pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem používané pro kanalizační systémy její obytné části.

Trubky a tvarovky podle této normy mohou být též používány pro centrální rozvod na vysávání prachu, pneumatickou podtlakovou dopravu, dopravu třísek a v ostatních systémech kanalizace, i pro jiné účely, pokud odváděná média nepoškozují součásti nebo neohrožují zdraví a bezpečnost pracovníků obsluhy.

Pro jiné potrubní systémy platí tato evropská norma pouze se souhlasem příslušných provozovatelů a po předchozí dohodě s výrobcem.

Tato norma obsahuje systém označování různých druhů trubek a tvarovek pro snadnou identifikaci každé součásti.

Tato norma se používá pouze společně s EN 1124-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz