ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.20 Červen 2014

Ohebné izolační trubičky –
Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček –
List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

ČSN
EN 60684-3-214
ed. 2

34 6553

idt IEC 60684-3-214:2013

Flexible insulating sleeving –
Part 3: Specifications for individual types of sleeving –
Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall

Gaines isolantes souples –
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuille 214: Gaines thermorétractables en polyoléfine, non ignifugées, à paroi épaisse et moyenne

Isolierschläuche –
Teil 3: Anforderungen für einzelne Schlauchtypen –
Blatt 214: Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche, nicht-flammwidrig, dickwandig und mittlere Wanddicke

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60684-3-214:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60684-3-214:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-12-24 se nahrazuje ČSN EN 60684-3-214 (34 6553) ze srpna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem uvádí požadavky na dva typy teplem smrštitelných polyolefinových trubiček, bez zpomaleného hoření, se jmenovitým poměrem smrštění 3:1. Tyto trubičky se jeví vhodnými pro použití při teplotách do 100 °C.

Typ A: střední tloušťka stěny, vnitřní průměr obvykle do 200 mm.

Typ B: silná tloušťka stěny, vnitřní průměr obvykle do 200 mm.

Trubičky jsou obvykle dodávány v černé barvě.

Vzhledem k tomu, že tyto typy trubiček postihují významný rozsah rozměrů a tloušťek stěn, uvádí tabulky A.1 a A.2 rady pro rozměry a dostupné tloušťky stěn. Aktuální rozměry jsou předmětem dodavatelsko-odběratelských ujednání.

Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60684-3-214:2014 dovoleno do 2016-12-24 používat dosud platnou ČSN EN 60684-3-214 (34 6553) ze srpna 2006.

Změny proti předchozí normě

Uvedení do souladu s ČSN EN 60684-3-247, která se zabývá trubičkami s dvojitou stěnou za použití identických materiálů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60296:2012 zavedena v ČSN EN 60296 ed. 2:2012 (34 6738) Kapaliny pro elektrotechnické aplikace – Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

IEC 60684-1:2003 zavedena v ČSN EN 60684-1:2004 (34 6553) Ohebné izolační trubičky – Část 1: Definice a všeobecné požadavky

IEC 60684-2:2011 zavedena v ČSN EN 60684-2 ed. 2:2012 (34 6553) Ohebné izolační trubičky – Část 2: Zkušební metody

IEC 60757:1983 zavedena v ČSN IEC 757:1996 (33 0175) Elektrotechnické předpisy – Kódy pro označování barev

ISO 868:2003 zavedena v ČSN EN ISO 868:2003 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

ISO 11358:1997 zavedena v ČSN EN ISO 11358:1998 (64 0740) Plasty – Termogravimetrie (TG) polymerů – Základní principy

Informativní údaje z EN 60684-3-214:2014

Text dokumentu 15/718/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60684-3-214, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 15 Pevné elektroizolační materiály, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60684-3-214:2014.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2014-09-24

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-12-24

Tento dokument nahrazuje EN 60684-3-214:2005.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Informativní údaje z IEC 60684-3-214:2013

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 15 Pevné elektroizolační materiály.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2005. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

15/718/FDIS

15/721/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60684 se společným názvem Ohebné izolační trubičky je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: ELEKTRA Praha, IČ 45243085, Doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz