ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.99; 35.110 Červen 2014

Rozhraní pro servisní diagnostiku elektronických zařízení spotřební elektroniky a sítí –
Použití pro ECHONET

ČSN
EN 62394

36 8625

idt IEC 62394:2013

Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks – Implementation for ECHONET

Interface de diagnostic de service pour produits et réseaux électroniques grand public – Implémentation pour echonet

Kundendienst-Diagnoseschnittstelle für Produkte und Netzwerke der Unterhaltungselektronik – Implementierung für Echonet

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62394:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62394:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje požadavky na software pro servisní diagnostiku, která má být instalována do výrobků zahrnujících digitální rozhraní. Nespecifikuje požadavky na provádění vzdálené diagnostiky nebo software
závislý na výrobci.

SDI (Service Diagnostic Interface) vyžaduje vnější řídicí jednotku (výlučný nebo obecný PC) do něhož může být servisní diagnostický software zaveden. Část softwaru řídicí jednotky by mohla být normalizována, zatímco jiná část softwaru řídicí jednotky by mohla být výlučně od výrobce.

Pro dosažení společného přístupu k servisu všech výrobků od všech výrobců je nezbytné normalizovat specifické položky, které se musí zkoušet ve všech výrobcích a diagnostickém softwaru řídicích jednotek. SDI je založen na ECHONET specifikaci verze 2.11, ECHONET Lite specifikaci verze 1.01 a APPENDIX Detailed Requirements pro ECHONET Device objects Release B protože toto rozhraní budou používat budoucí výrobky. Použití těchto spojení a současných komunikačních protokolů umožňuje použití ve výrobcích s nízkou cenou s maximální flexibilitou a účinností.

SDI sestává z

Norma poskytuje minimální požadavky, kaeré jsou nezbytné pro provádění počítačové diagnostiky. Pokrývá normalizovaný software řídicí jednotky a stejně tak normalizovaný software a opatření ve zkoušeném zařízení.

 

Národní předmluva

Informativní údaje z IEC 62394:2013

Mezinárodní normu IEC 62394 vypracovala technická komise IEC/TC 100 Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení, TA 9 Zvukové, obrazové a multimediální aplikace pro sítě koncových uživatelů.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 2006. Toto vydání je jeho technickou revizi.

Toto vydání obsahuje následující významné změny vzhledem k předchozímu vydání:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

100/2182/FDIS

100/2214/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz