ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.100 Červen 2014

Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy –
Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů

ČSN
EN ISO 15548-2

01 5086

idt ISO 15548-2:2013

Non-destructive testing – Equipment for eddy current examination –
Part 2: Probe characteristics and verification

Essais non destructifs – Appareillage pour examen par courants de Foucault –
Partie 2: Caractéristiques des capteurs et vérifications

Zerstörungsfreie Prüfung – Technische Ausrüstung für die Wirbelstromprüfung –
Teil 2: Kenngrößen von Sensoren und deren Verifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15548-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15548-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15548-2 (01 5086) z května 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě EN ISO 15548-2:2008 zavedené jako ČSN EN ISO 15548-2:2009 dochází k aktualizaci citovaných dokumentů, v celém rozsahu normy je změněna terminologie, upraveny a změněny rovnice a vzorce metod měřených veličin a provedena nová formální úprava.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12718 zavedena v ČSN EN ISO 12718 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 15549 (01 5051)Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Všeobecné zásady

ČSN EN ISO 15548-1 (01 5086)Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy – Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Česká společnost pro NDT, IČ 48133507, Ing. Bernard Kopec

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 15548-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2013

ICS 19.100 Nahrazuje EN ISO 15548-2:2008

Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy –
Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů
(ISO 15548-2:2013)

Non-destructive testing – Equipment for eddy current examination –
Part 2: Probe characteristics and verification
(ISO 15548-2:2013) 

Essais non destructifs – Appareillage pour examen par courants de Foucault –
Partie 2: Caractéristiques des capteurs
et vérifications
(ISO 15548-2:2013)

Zerstörungsfreie Prüfung – Technische Ausrüstung
für die Wirbelstromprüfung –
Teil 2: Kenngrößen von Sensoren und deren Verifizierung
(ISO 15548-2:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-11-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 15548-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Charakteristiky snímačů a propojovacích prvků 6

4.1 Obecné charakteristiky 6

4.2 Elektrické charakteristiky 7

4.3 Charakteristiky funkčnosti 7

5 Ověřování 8

5.1 Obecně 8

5.2 Stupně ověřování 8

5.3 Postup ověřování 9

5.4 Nápravná opatření 9

6 Měření elektrických a funkčních charakteristik snímače 9

6.1 Elektrické charakteristiky 9

6.2 Charakteristiky funkčnosti 10

6.3 Normovaný impedanční diagram 25

7 Vlivy propojovacích prvků 25

Příloha A (informativní) Referenční vzorek A6 26

Bibliografie 28

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15548-2:2013) byl vypracován technickou komisi ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 138 Nedestruktivní zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15548-2:2008.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 15548-2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 15548-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

1Předmět normy

Tato část ISO 15548 identifikuje funkční charakteristiky snímačů a jejich propojovacích prvků a poskytuje metody pro jejich měření a ověřování.

Posouzení těchto charakteristik umožňuje přesné popsání a porovnatelnost zařízení pro vířivé proudy.

Pečlivou volbou charakteristik může být stanoven odpovídající a efektivní zkušební systém pro vířivé proudy pro specifické použití.

Při použití příslušenství se doporučuje jejich charakterizace na základě principů této části ISO 15548.

Tato část ISO 15548 nepodává míru ověřování ani kritéria přijatelnosti charakteristik. Ty jsou uvedeny v uživatelských dokumentech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz