PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60 Červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy –
Dopravní a cestovní informace předávané
prostřednictvím binárního formátu dat
Expertní skupiny protokolů pro dopravu,
1. generace (TPEG1) –
Část 9:
Aplikace pokrývající dopravní události
(TPEG1-TEC)

ČSN P
CEN ISO/TS 18234-901 8256

idt ISO/TS 18234-9:2013

Intelligent transport systems – Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1)
binary data format –
Part 9: Traffic event compact (TPEG1-TEC)

Systèmes intelligents de transport – Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format binaire du groupe
d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1) –
Partie 9: Événement trafic compact (TPEG1-TEC)

Intelligente Transportsysteme – Reise- und Verkehrsinformation über Datenströme der Transportprotokoll Expertengruppe
(TPEG) –
Teil 9: Kompakte Verkehrsereignisse (TPEG-TEC)

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 18234-9:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification CEN ISO/TS 18234-9:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace definuje TPEG aplikaci TEC pro zasílání informací o dopravních událostech na pozemních komunikacích a je jednou z nejdůležitějších aplikací TPEG. Jedná se o aplikaci, která snižuje riziko nehodovosti na pozemních komunikacích a dokáže zároveň eliminovat vznik dopravních kongescí. Dále definuje strukturu zpráv s informacemi o dopravních excesech, jako jsou dopravní kolony, nehody anebo o mimořádných událostech, jako jsou práce na silnici, nadrozměrný náklad apod.

Tato technická specifikace je určena správcům a provozovatelům telematických systémů na pozemních komunikacích, dále dopravně informačním centrům a správním orgánům jako je PČR, kteří mohou včasným zadáním mimořádné události či dopravní nehody a předáním dalším účastníkům provozu snížit míru nebezpečí během nastalých událostí.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 18234-9:2013 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/TS 18234-2zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) – Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF)

ISO/TS 18234-11zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14819-1:2003 (01 8253)Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

ČSN EN ISO 14819-2:2004 (01 8253)Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC)

ČSN EN ISO 14819-3:2004 (01 8253)Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C

ČSN ISO 17572-2 (01 8284) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Označování pozic pro geografické databáze –
Část 2: Před-kódované označování pozic (Profil před-kódování)

ČSN P CEN ISO/TS 18234-6:2007 (01 8256) Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 6: Užití odkazů na polohu (TPEG-Loc)

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Milanem Smutným, ELTODO E.G., a. s.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz