ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.80 Červen 2014

Příruby a přírubové spoje – Rozměry těsnění
pro příruby označené Class –
Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

ČSN
EN 12560-2

13 1580

 

Flanges and their joints – Dimensions of gaskets for Class-designated flanges –
Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges

Brides et leurs assemblages – Dimensions des joints pour brides désignées Class –
Partie 2: Joints spiralés pour utilisation avec des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen – Dichtungen für Flansche mit Class-Bezeichnung –
Teil 2: Spiraldichtungen für Stahlflansche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12560-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12560-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12560-2 (13 1580) z dubna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě je tato norma technicky revidována, zejména článek 5.2, požadavky na těsnění v kapi-
tole 8 a všechny tabulky.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1759-1 (13 1175)Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslu-
šenství s označením Class – Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24

ČSN EN 12560-1 (13 1580)Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class – Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich

ČSN EN 12560-3 (13 1580)Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class – Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

ČSN EN 12560-4 (13 1580)Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class – Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby

ČSN EN 12560-5 (13 1580)Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class – Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby

ČSN EN 12560-6 (13 1580)Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class – Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

ČSN EN 12560-7 (13 1580)Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class – Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

ČSN EN ISO 6708 (13 0015)Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 12560-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2013

ICS 23.040.80 Nahrazuje EN 12560-2:2001

Příruby a přírubové spoje – Rozměry těsnění pro příruby označené Class –
Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Flanges and their joints – Dimensions of gaskets for Class-designated flanges –
Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges 

Brides et leurs assemblages – Dimensions des joints pour brides désignées Class –
Partie 2: Joints spiralés pour utilisation avec
des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen – Dichtungen
für Flansche mit Class-Bezeichnung –
Teil 2: Spiraldichtungen für Stahlflansche

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-08-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12560-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Označování 7

4.1 Rozsah označení Class 7

4.2 Rozsah jmenovitých světlostí těsnění 7

4.3 Označení těsnění 7

4.4 Údaje pro objednávku 7

5 Provedení těsnění a materiály 7

5.1 Provedení těsnění 7

5.2 Materiály 8

6 Konstrukční provedení 8

7 Tlaková deformace těsnění 8

8 Typy těsnění 8

9 Rozměry 9

10 Značení 11

10.1 Obecně 11

10.2 Barevné značení 12

Příloha A (informativní) Minimální tloušťka stěny trubky 13

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 12560-2:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 74 Příruby a přírubové spoje, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 udělit status národní normy, a to bud vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12560-2:2001.

Hlavní změny v této normě v porovnání s EN 12560-2:2001:

  1. aktualizovány citované dokumenty;

  2. revidován článek 5.2; vypouštěno upozornění o používání asbestu;

  3. revidovány požadavky na těsnění v kapitole 8;

  4. revidovány všechny tabulky v normě;

  5. vypuštěna informativní příloha A s odchylkami typu A pro použití asbestu;

  6. doplněna bibliografie.

EN 12560 Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby označené Class sestává ze sedmi částí:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry, provedení, typy, označování, materiály a značení spirálově vinutých těsnění pro použití s rovnou těsnicí plochou typu A nebo s těsnicí lištou typu B podle EN 1759-1 pro dále uvedená označení Class:

Středicí kroužky pro spirálově vinutá těsnění podle této normy jsou dimenzovány pro použití se šrouby v palcích.

Rozměry spirálově vinutých těsnění pro typy těsnicích ploch přírub s perem a drážkou a s výkružkem a nákružkem podle EN 1759-1 nejsou předmětem této normy.

Taková těsnění však mohou být pro tyto typy přírub k dispozici a odběrateli se doporučuje, aby jejich použitelnost konzultoval s výrobcem. Podobně má být konzultována s výrobcem vhodnost těchto těsnění pro točivé nebo závitové typy přírub.

POZNÁMKA Rozměry jiných typů těsnění pro použití s přírubami splňujícími požadavky EN 1759-1 jsou uvedeny v EN 12560-1, EN 12560-3, EN 12560-4, EN 12560-5, EN 12560-6 a EN 12560-7.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz