PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60 Červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy –
Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu,
1. generace (TPEG1) –
Část 7: Aplikace pro informace o parkování
(TPEG1-PKI)

ČSN P
CEN ISO/TS 18234-701 8256

idt ISO/TS 18234-7:2013

Intelligent transport systems – Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format –
Part 7: Parking information (TPEG1-PKI)

Systèmes intelligents de transport – Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format binaire du groupe d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1) –
Partie 7: Informations relatives aux parcs de stationnement (TPEG-PKI)

Intelligente Transportsysteme – Reise- und Verkehrsinformation über Datenströme der Transportprotokoll Expertengruppe (TPEG) –
Teil 7: Parkinformationen (TPEG-PKI)

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 18234-7:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification CEN ISO/TS 18234-7:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace stanoví způsob a formu doručení zpráv s informacemi o parkování, která jsou účastníkům provozu předávána v textové anebo grafické formě pomocí standardních formátů v rámci služby protokolu TPEG. Informuje o možnostech poskytování informací o parkování účastníkům silničního provozu. Nezabývá se technickou částí možností přenosu informací, ale definuje způsob komprese informací o parkování. Definuje způsob zpracování a předání informací o parkování pro rychlé a srozumitelné předání informace od poskytovatele koncovému uživateli.

Tato technická specifikace je určena správcům parkovacích a odstavných ploch zabývající se přenosem informací o parkování, ale také společnostem a vlastníkům spravujícím pozemní komunikace a dopravně informační centra a společnostem zabývajícím se poskytováním dopravních informací.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 18234-7:2013 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 639-1:2002 zavedena v ČSN ISO 639-1:2003 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód

ISO 3166-1:2006 zavedena v ČSN EN ISO 3166-1:2007 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ISO 4217:2001 nezavedena1)

ISO/TS 18234-1 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) – Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV)

ISO/TS 18234-2 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) – Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF)

ISO/TS 18234-3 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) – Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI)

ISO/TS 18234-11 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC)

IEC 60559:1989 zavedena v ČSN IEC 559:1996 (36 9304) Binární aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou pro mikroprocesorové systémy

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Milanem Smutným, ELTODO E.G., a. s.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz