ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 77.140.75 Červenec 2014

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

ČSN
EN 10216-
 3

42 0261

 

Seamless steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 3: Alloy fine grain steel tubes

Tubes sans soudure en acier pour service sous pression – Conditions techniques de livraison – Partie 3: Tubes en acier
allié à grain fin

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen – Teil 3: Rohre aus legierten
Feinkornbaustählen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10216-3:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10216-3:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10216-3 (42 0263) ze září 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v příloze B.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10020zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10052zavedena v ČSN EN 10052 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10168:2004zavedena v ČSN EN 10168:2005 (42 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204:2004zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10220zavedena v ČSN EN 10220 (42 0092) Bezešvé a svařované ocelové trubky – Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

EN 10266zavedena v ČSN EN 10266 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily – Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

CEN/TR 10261nezaveden

EN ISO 148-1:2010zavedena v ČSN ISO 148-1:2010 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 377:2013zavedena v ČSN EN ISO 377:2013 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 643zavedena v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel – Mikrografické stanovení velikosti zrn

EN ISO 2566-1zavedena v ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

EN ISO 6892-1:2009zavedena v ČSN EN ISO 6892-1:2010 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem –
Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 6892-2:2011zavedena v ČSN EN ISO 6892-2:2011 (42 0312) Kovové materiály – Zkoušení tahem –
Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

EN ISO 8492:2004zavedena v ČSN EN ISO 8492:2005 (42 0325) Kovové materiály – Trubky – Zkouška smáčknutím

EN ISO 8493:2004zavedena v ČSN EN ISO 8493:2005 (42 0326) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním

EN ISO 8495:2004zavedena v ČSN EN ISO 8495:2005 (42 0328) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním prstence

EN ISO 8496:2004 (ISO 8496:1998)zavedena v ČSN EN ISO 8496:2005 (42 0329) Kovové materiály – Trubky –
Zkouška tahem prstence

EN ISO 10893-1zavedena v ČSN EN ISO 10893-1 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

EN ISO 10893-8zavedena v ČSN EN ISO 10893-8 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek –
Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

EN ISO 10893-3zavedena v ČSN EN ISO 10893-3 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek –
Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

EN ISO 10893-10zavedena v ČSN EN ISO 10893-10 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek –
Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

EN ISO 14284:2002 zavedena v ČSN EN ISO 14284:2003 (42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

ISO 11484:2009 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9712:2012 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 10893-2 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Gemrot

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 10216- 3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2013

ICS 23.040.10; 77.140.75 Nahrazuje EN 10216- 3:2002

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

Seamless steel tubes for pressure purposes– Technical delivery conditions –
Part 3: Alloy fine grain steel tubes 

Tubes sans soudure en acier pour service sous
pression – Conditions techniques de livraison –
Partie 3: Tubes en acier allié à grain fin

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –
Technische Lieferbedingungen –
Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustählen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2013-08-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10216- 3:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Definice 10

4 Značky 11

5 Klasifikace a označování 11

5.1 Klasifikace 11

5.2 Označování 11

6 Údaje pro objednávání 11

6.1 Povinné údaje 11

6.2 Volitelné požadavky 12

6.3 Příklad objednávky 12

7 Způsob výroby 12

7.1 Výroba oceli 12

7.2 Výroba trubek a dodací podmínky 12

8 Požadavky 13

8.1 Obecně 13

8.2 Chemické složení 13

8.3 Mechanické vlastnosti 14

8.4 Vzhled a vnitřní jakost 20

8.5 Přímost 20

8.6 Úprava konců 20

8.7 Rozměry, hmotnosti a mezní úchylky 21

9 Kontrola 25

9.1 Druhy kontroly 25

9.2 Dokumenty kontroly 25

9.3 Přehled kontrol a zkoušení 26

10 Odběr zkušebních vzorků 27

10.1 Rozsah zkoušení 27

10.2 Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles 27

11 Zkušební metody 28

11.1 Chemický rozbor 28

11.2 Zkouška tahem 28

11.3 Zkouška smáčknutím 29

11.4 Zkouška tahem prstence 29

11.5 Zkouška rozšiřováním 29

11.6 Zkouška rozšiřováním prstence 29

11.7 Zkouška rázem v ohybu 30

11.8 Zkouška nepropustnosti 30

11.9 Kontrola rozměrů 31

11.10 Vizuální kontrola 31

11.11 Nedestruktivní kontrola 31

Strana

11.12 Identifikace materiálu 31

11.13 Opakovací zkoušky, třídění a přepracování 31

12 Značení 31

12.1 Povinné značení 31

12.2 Dodatečné značení 32

13 Ochrana povrchu 32

Příloha A (normativní) Vlastnosti ocelí P275NL1 a NL2 za zvýšených teplot 33

Příloha B (informativní) Technické změny proti předchozímu vydání 34

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES 35

Bibliografie 36

Předmluva

Tento dokument (EN 10216-3:2013) vypracovala technická komise ECISS/TC 110 Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10216-3:2002.

Přehled nejvýznamnějších technických změn, které byly provedeny v tomto vydání je uveden v příloze B.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se sestává z následujících částí, pod souhrnným názvem Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky:

Další soubor evropských norem na trubky pro tlakové účely je:

EN 10217 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kru-
hovým průřezem, vyrobených ze svařitelných legovaných jemnozrnných ocelí.

POZNÁMKAPo zveřejnění této normy v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) pod směrnicí 97/23/ES, je přijetí shody se základními bezpečnostními požadavky (ESR) směrnice 97/23/ES omezené na technická data materiálů v této normě a nepředpokládá způsobilost materiálu pro jedno stanovené zařízení. Následně, hodnocení technických dat stanovených v této materiálové normě proti konstrukčním požadavkům tohoto jednoho stanoveného zařízení, se musí ověřit, že odpovídá ESRs směrnice pro tlakové zařízení a toto je potřeba provést konstruktérem nebo výrobcem tlakového zařízení, beroucí v úvahu také následné procesy zpracování, které mohou ovlivnit základní vlastnosti materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz