ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10 Červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového
průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní
polyamidovou vrstvou, třída 180

ČSN
EN 60317-
 55
ed. 2

34 7307

idt IEC 60317- 55:2013

Specifications for particular types of winding wires –
Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, Class 180

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 55: Fil brasable de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane et avec surcouche polyamide, classe 180

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 55: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar, lackisoliert mit Polyurethan und darüber mit Polyamid, Klasse 180

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317- 55:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317- 55:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-18 se nahrazuje ČSN EN 60317- 55 (34 7307) z listopadu 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60317- 55:2014 dovoleno do 2016-11-18 používat dosud platnou ČSN EN 60317- 55 (34 7307) z listopadu 2008.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě k EN 60317-55:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60317-0-1:2013 zavedena v ČSN EN 60317-0-1 ed. 3:2014 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu

Informativní údaje z IEC 60317- 55:2013

Mezinárodní normu IEC 60317- 55 vypracovala technická komise IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 2007. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

55/1422/FDIS

55/1443/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato mezinárodní norma se má používat spolu s IEC 60317-0-1:2013.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Seznam všech částí souboru IEC 60317 se společným názvem Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 60264 (34 7384, 34 7385, 34 7393, 34 7394, 34 7395)Balení vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60317 (34 7307)Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60851 (34 7308)Vodiče pro vinutí – Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ Brno, IČ 46900829, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60317- 55
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2014

ICS 29.060.10 Nahrazuje EN 60317- 55:2008

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem,
s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180
(IEC 60317-
 55:2013)

Specifications for particular types of winding wires –
Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated
with polyamide, Class 180
(IEC 60317-
 55:2013) 

Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage –
Partie 55: Fil brasable de section circulaire en cuivre
émaillé avec polyuréthane et avec surcouche
polyamide, classe 180
(CEI 60317-
 55:2013)

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen
von Wickeldrähten –
Teil 55: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar, lackisoliert
mit Polyurethan und darüber mit Polyamid, Klasse 180
(IEC 60317-
 55:2013)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-11-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60317- 55:2014 E

Předmluva

Text dokumentu 55/1422/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 60317-55, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317- 55:2014.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2014-08-18

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-11-18

Tento dokument nahrazuje EN 60317- 55:2008.

EN 60317- 55:2014 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 60317- 55:2008:

Tato norma se má používat spolu s EN 60317-0-1:2014.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-38:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny, definice, obecné poznámky a vzhled 9

3.1 Termíny a definice 9

3.2 Obecné poznámky 9

3.2.1 Zkušební metody 9

3.2.2 Vodič pro vinutí 9

3.3 Vzhled 9

4 Rozměry 9

5 Elektrický odpor 9

6 Tažnost 10

7 Pružnost 10

8 Ohebnost a přilnavost 10

9 Tepelný náraz 10

10 Termoplasticita 10

11 Odolnost vůči oděru (jmenovité průměry jader od 0,250 mm do 1,600 mm včetně) 10

12 Odolnost vůči rozpouštědlům 10

13 Průrazné napětí 10

14 Souvislost izolace 11

15 Teplotní index 11

16 Odolnost vůči chladivům 11

17 Pájitelnost 11

17.1 Jmenovité průměry jader do 0,100 mm včetně 11

17.2 Jmenovité průměry jader nad 0,100 mm 11

18 Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem 11

19 Dielektrický ztrátový činitel 11

20 Odolnost vůči transformátorovému oleji 11

21 Úbytek hmotnosti 11

23 Zkouška mikrotrhlin 11

30 Balení 11

Bibliografie 12

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 13

Tabulka 1 – Odolnost vůči oděru 10

Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou částí souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektric-
kých zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

 1. Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);

 2. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);

 3. Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).

1Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 stanovuje požadavky na pájitelný lakovaný měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, třída 180, s dvojitou lakovou vrstvou. Spodní vrstva je z polyurethanové pryskyřice, kterou lze modifikovat za před-
pokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny předepsané požadavky na vodič. Vrchní vrstva je z polyamidové pryskyřice.

POZNÁMKAModifikovaná pryskyřice je pryskyřice, která prošla chemickou změnou, nebo která obsahuje jednu nebo více přísad pro zvýšení určitých provozních nebo užitkových vlastností.

Rozsah jmenovitých průměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento:

Jmenovité průměry jader stanoví kapitola 4 v IEC 60317-0-1:2013.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz