ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.20; 33.120.10 Srpen 2014

Komunikační kabely –
Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely

ČSN
EN 50290-2-23
ed. 2

34 7820

 

Communication cables –
Part 2-23: Common design rules and construction – Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables

Câbles de communication –
Partie 2-23: Règles de conception communes et construction – Polyéthylène pour enveloppes isolantes

Kommunikationskabel –
Teil 2-23: Gemeinsame Regeln für Entwicklung und Konstruktion – Polyethylen-Isoliermischungen für vielpaarige Kabel
in Telekommunikationsnetzwerken: Außenkabel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50290-2-23:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50290-2-23:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-09-16 se nahrazuje ČSN EN 50290-2-23 (34 7820) z května 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50290-2-23:2013 dovoleno do 2016-09-16 používat dosud platnou ČSN EN 50290-2-23 (34 7820) z května 2002.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě k EN 50290-2-23:2013.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50290-2-20 zavedena v ČSN EN 50290-2-20 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Všeobecně

EN 60216 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60216 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti (soubor)

EN 60811-401 zavedena v ČSN EN 60811-401 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 401: Ostatní zkoušky – Metody tepelného stárnutí – Stárnutí v horkovzdušné peci

EN 60811-407 zavedena v ČSN EN 60811-407 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 407: Ostatní zkoušky – Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí

EN 60811-408 zavedena v ČSN EN 60811-408 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 408: Ostatní zkoušky – Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí

EN 60811-501 zavedena v ČSN EN 60811-501 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 501: Mechanické zkoušky – Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

EN 60811-502 zavedena v ČSN EN 60811-502 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 502: Mechanické zkoušky – Zkouška smrštivosti izolace

EN 60811-510 zavedena v ČSN EN 60811-510 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 510: Mechanické zkoušky – Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi – Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu

EN 60811-512 zavedena v ČSN EN 60811-512 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 512: Mechanické zkoušky – Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi – Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě

EN 60811-513 zavedena v ČSN EN 60811-513 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 513: Mechanické zkoušky – Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi – Zkouška navíjením po kondicionování

EN ISO 527-1:2012 zavedena v ČSN EN ISO 527-1:2012 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy

EN ISO 527-2:2012 zavedena v ČSN EN ISO 527-2:2012 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 527-3:1995 zavedena v ČSN EN ISO 527-3:1997 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

EN ISO 527-4:1997 zavedena v ČSN EN ISO 527-4:1998 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

EN ISO 527-5:2009 zavedena v ČSN EN ISO 527-5:2010 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 1133 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů (soubor)

EN ISO 1183 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 1183 (64 0111) Plasty – Stanovení hustoty nelehčených plastů (soubor)

EN ISO 11357-6 zavedena v ČSN EN ISO 11357-6 (64 0748) Plasty – Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) – Část 6: Stanovení indukční doby oxidace (izotermická OIT) a teploty počátku oxidace (dynamická OIT)

ISO 974 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 50407-1 (34 7824)Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 1: Venkovní kabely

ČSN EN 60811-201 (34 7010)Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 201: Základní zkoušky – Měření tloušťky izolace

ČSN EN 60811-203 (34 7010)Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 203: Základní zkoušky – Měření vnějších rozměrů

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jiří Ston

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 50290-2-23
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2013

ICS 29.035.20; 33.120.10 Nahrazuje EN 50290-2-23:2001

Komunikační kabely –
Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce –
Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely

Communication cables –
Part 2-23: Common design rules and construction –
Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables 

Câbles de communication –
Partie 2-23: Règles de conception communes
et construction – Polyéthylène pour enveloppes isolantes

Kommunikationskabel –
Teil 2-23: Gemeinsame Regeln für Entwicklung
und Konstruktion – Polyethylen-Isoliermischungen
für vielpaarige Kabel in Telekommunikationsnetzwerken: Außenkabel

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-09-16. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50290-2-23:2013 E

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Zkušební požadavky na směsi 9

4 Zkušební požadavky na kabely 9

5 Nařízení pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí 9

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 50290-2-23:2013) vypracovala CLC/TC 46X Komunikační kabely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2014-09-16

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-09-16

Tento dokument nahrazuje EN 50290-2-23:2001.

EN 50290-2-23:2013 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50290-2-23:2001:

Tento dokument by se měl používat spolu s Částí 2-20 normy EN 50290, výrobkovou normou EN 50407 (všechny části) a jinými vhodnými výrobkovými normami.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Tato norma pokrývá základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

EN 50290-2 se společným názvem Komunikační kabely sestává z těchto samostatných částí:

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma uvádí specifické požadavky na směsi PE používané pro izolaci telefonních vodičů pro venkovní použití.

Použitím suroviny a údajů z typové zkoušky tak, jak je uvedeno v této normě, získá dodavatel suroviny dostatečné údaje pro prokázání shody a záruky, že materiál je vhodný pro navrženou aplikaci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz