ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10 Srpen 2014

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních
metod –
Část 3-
 8: Mechanické zkušební metody –
Odolnost značení kabelového pláště proti oděru

ČSN
EN 50289-3-
 8
ed. 2

34 7819

 

Communication cables – Specifications for test methods –
Part 3-8: Mechanical test methods – Abrasion resistance of cable sheath markings

Câbles de communication – Spécifications des méthodes d’essai –
Partie 3-8: Méthodes d’essais mécaniques – Résistance à l’abrasion du marquage de la gaine

Kommunikationskabel – Spezifikationen für Prüfverfahren –
Teil 3-8: Mechanische Prüfverfahren – Abriebfestigkeit der Markierung des Kabelmantels

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50289-3- 8:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50289-3- 8:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-09-16 se nahrazuje ČSN EN 50289-3- 8 (34 7819) z června 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato evropská norma podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti značení pláště hotového kabelu, používaného v analogových a digitálních komunikačních systémech, odolávat oděru. Bude používána spolu s normou EN 50289-3-1, která obsahuje základní ustanovení pro její používání. V závislosti na druhu značení a podle údajů v příslušné specifikaci kabelu se použije jedna z následujících dvou metod:

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50289-3- 8:2013 dovoleno do 2016-09-16 používat dosud platnou ČSN EN 50289-3- 8 (34 7819) z června 2002.

Změny proti předchozí normě

Zkušební metoda byla pozměněna tak, aby obsahovala následující prvky:

Informace o citovaných dokumentech

EN 50289-3-1zavedena v ČSN EN 50289-3-1 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod –
Část 3-1: Mechanické zkušební metody – Všeobecné požadavky

EN 50290-1-2zavedena v ČSN EN 50290-1-2 (34 7820) Komunikační kabely – Část 1-2: Definice

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jiří Ston

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz