ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.99; 29.035.01 Srpen 2014

Elektrická pevnost izolačních materiálů –
Zkušební metody –
Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky
(1,2/50
ms)

ČSN
EN 60243-
 3
ed. 2

34 6463

idt IEC 60243- 3:2013

Electric strength of insulating materials – Test methods –
Part 3: Additional requirements for 1,2/50 ms impulse tests

Rigidité diélectrique des matériaux isolants – Méthodes d’essai –
Partie 3: Exigences complémentaires pour les essais aux ondes de choc 1,2/50 ms

Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen – Prüfverfahren –
Teil 3: Zusätzliche Festlegungen für 1,2/50 ms Stoßspannungsprüfungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60243- 3:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60243- 3:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 60243- 3 (34 6463) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma zahrnuje dodatečné požadavky pro stanovení elektrické pevnosti tuhých izolačních materiálů při namáhání napěťovým impulzem 1,2/50 ms. Obsahuje doplňující termíny a definice potřebné pro detailní vyhodnocení výsledků zkoušek, samotný průběh zkoušek a vypracování protokolů o zkouškách, s odvoláním se na hlavní normu IEC 60243-1.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60243- 3:2014 dovoleno do 2016-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 60243- 3 (34 6463) z července 2002.

Změny proti předchozí normě

Nová verze normy zavádí do kapitoly 3 nové termíny a definice (impulzní průrazné napětí, výdržné napětí). Další změnou v normě je vypuštění možnosti vypracování zkráceného a nezkráceného protokolu o zkoušce, zavedeno je pouze vypracování nezkráceného protokolu o zkoušce.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60243-1:2013zavedena v ČSN EN 60243-1 ed. 2:2014 (34 6463) Elektrická pevnost izolačních materiálů –
Zkušební metody – Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

Informativní údaje z IEC 60243- 3:2013

Mezinárodní normu IEC 60243-3 vypracovala technická komise IEC/TC 112 Hodnocení a kvalifikace elektroizolačních materiálů a systémů.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2001. Toto vydání je jeho ediční revizí.

Tuto část IEC 60243 je nutno chápat v kontextu s IEC 60243-1.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

CDV

Zpráva o hlasování

112/246/CDV

112/267A/RVC

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60243 se společným názvem Elektrická pevnost izolačních materiálů – Zkušební metody je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ a. s., IČ 46900829, doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz