ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.140; 75.200 Srpen 2014

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

ČSN
EN 12583

38 6481

 

Gas Infrastructure – Compressor stations – Functional requirements

Infrastructures gazières – Stations de compression – Prescriptions fonctionnelles

Gasinfrastruktur – Verdichterstationen – Funktionale Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12583:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12583:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12583 (38 3150) z července 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN 12583:2001 byly přidány další výjimky z rozsahu platnosti, přidán požadavek na zajištění systému řízení bezpečnosti a systému řízení integrity plynovodů s odkazem na EN 16348. Dále byly doplněny požadavky na ochranu životního prostředí (např. minimalizace vypouštění plynu do atmosféry) a příklady opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu přepravní soustavou. Další významné technické změny jsou uvedeny v informativní příloze G.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1012-3zavedena v ČSN EN 1012-3 (10 5012) Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Procesní kompresory

EN 1594zavedena v ČSN EN 1594 (38 6410) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky

EN 12186zavedena v ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

EN 12732zavedena v ČSN EN 12732+A1 (38 6412) Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky

EN 14505zavedena v ČSN EN 14505 (03 8359) Katodická ochrana složitých konstrukcí

EN 60079-10-1zavedena v ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

EN 60079-20-1zavedena v ČSN EN 60079-20-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data

EN 61000-6-2zavedena v ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

EN 61000-6-4zavedena v ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 (32 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

EN 61508 (všechny části)zavedena v ČSN EN 61508 (všechny části) (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

EN 61511 (všechny části)zavedena v ČSN EN 61511 (všechny části) (18 0303) Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů

EN ISO 10437zavedena v ČSN EN ISO 10437 (45 1314) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Parní turbíny – Použití pro speciální účely

EN ISO 10439zavedena v ČSN EN ISO 10439 (45 1312) Naftový, chemický a plynárenský průmysl – Odstředivé kompresory

EN ISO 13849-1zavedena v ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

ISO 3977-1nezavedena

ISO 3977-2nezavedena

ISO 13707nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky

ČSN EN 12327 (38 6414) Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN 13306:2010 (01 0660) Údržba – Terminologie údržby

ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

ČSN EN 15001-2 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

ČSN EN 16348 (38 6430) Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody – Funkční požadavky

ČSN EN 60079-0 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Všeobecné požadavky

ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

ČSN EN 62305 (34 1390) (všechny části) Ochrana před bleskem

ČSN EN ISO 1680 (01 1656) Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality

ČSN EN ISO 13631 (45 1311) Naftový a plynárenský průmysl – Blokové pístové plynové kompresory

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN ISO 2314 (08 3006) Spalovací turbíny – Přejímací zkoušky

Souvisící TPG

TPG 201 01Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu

TPG 700 21Čichačky pro plynovody a přípojky

TPG 700 24Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství

TPG 702 04Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

TPG 702 05Kotvení plynovodních potrubí ve svazích

TPG 702 11Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě

TPG 905 01Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 913 01Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

TPG 920 21Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů

TPG 920 22Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany

TPG 920 25Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněnému uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 6, článkům 3.32, 7.4.4.10, 7.4.5.3 a k 7.4.5.4 doplněny národní poznámky. 

Vypracování normy

Zpracovatel: Český plynárenský svaz, IČ 00409928

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 12583
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 23.140; 75.200 Nahrazuje EN 12583:2000

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

Gas infrastructure – Compressor stations – Functional requirements

Infrastructures gazières – Stations de compression – Prescriptions fonctionnelles

Gasinfrastruktur – Verdichterstationen – Funktionale Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-12-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12583:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 12

4 Bezpečnost 17

5 Asset management (správa majetku) a zabezpečení kvality 18

6 Ochrana životního prostředí 18

7 Navrhování, stavba a zkoušení 18

7.1 Obecné požadavky na navrhování 18

7.1.1 Obecně 18

7.1.2 Bezpečnost a životní prostředí 18

7.2 Umístění a dispoziční plán stanice 19

7.2.1 Umístění 19

7.2.2 Dispoziční plán stanice 19

7.3 Potrubí 20

7.3.1 Konstrukční požadavky 20

7.3.2 Armatury 21

7.3.3 Čištění plynu 21

7.3.4 Chladiče plynu 21

7.3.5 Regulační stanice plynu 21

7.3.6 Přepouštěcí potrubí 21

7.3.7 Odfuk 21

7.3.8 Uzavírací zařízení stanice 21

7.3.9 Ochrana proti korozi 21

7.3.10 Pomocná potrubí 22

7.3.11 Standardní barevní označení 22

7.4 Kompresorové soustrojí 22

7.4.1 Obecně 22

7.4.2 Pohonná jednotka 22

7.4.3 Kompresor 23

7.4.4 Řídicí systém soustrojí (UCS) 23

7.4.5 Pomocná zařízení kompresorového soustrojí 26

7.4.6 Základy 29

7.4.7 Konstrukce pro umístění kompresorového soustrojí 30

7.5 Ruční a automatické řízení stanice 30

7.5.1 Řídicí systém stanice (SCS) 30

7.5.2 Zařízení pro havarijní odstavení stanice 30

7.5.3 Zařízení pro detekci úniku plynu 31

7.5.4 Protipožární zařízení 31

7.5.5 Ovládání a sledování armatur stanice 31

7.5.6 Zabezpečení proti nadměrnému tlaku 31

7.5.7 Zabezpečení proti nadměrné teplotě 32

Strana

7.6 Elektrická instalace a dodávka energie 32

7.6.1 Obecně 32

7.6.2 Dodávka elektrické energie 32

7.6.3 Elektrická instalace 32

7.7 Obecné požadavky na stavbu 32

7.7.1 Obecně 32

7.7.2 Provádění prací 32

7.7.3 Stavba potrubí kompresní stanice 32

7.8 Zkoušky a přejímka 33

7.8.1 Obecné požadavky 33

7.8.2 Příprava na uvedení do provozu 33

7.8.3 Uvedení do provozu 33

7.8.4 Dokumentace skutečného provedení 33

7.8.5 Přejímka 33

7.8.6 Odpovědnost za bezpečnost 34

8 Provoz 34

8.1 Úvod a základní požadavky 34

8.2 Organizace provozu 34

8.3 Provozní předpisy 34

8.3.1 Obecně 34

8.3.2 Provozní předpisy pro provoz za běžných podmínek 34

8.3.3 Provozní předpisy pro případ poruch a havarijních situací 35

8.3.4 Provozní předpisy pro předpokládaný provoz za zvláštních podmínek 35

8.4 Vedení provozní dokumentace 35

8.5 Školení zaměstnanců 35

8.6 Bezpečnostní opatření 36

8.6.1 Prevence výbuchů plynu a požárů 36

8.6.2 Skladování hořlavých materiálů 36

8.6.3 Odfukování 36

9 Údržba 36

9.1 Úvod a základní požadavky 36

9.2 Organizace údržby 36

9.3 Předpisy pro provádění údržby 36

9.3.1 Obecně 36

9.3.2 Kompresorová soustrojí 37

9.3.3 Plynové potrubí 37

9.4 Vedení dokumentace o údržbě 37

9.5 Školení zaměstnanců 37

9.6 Nářadí a zařízení pro provádění údržby 37

9.7 Bezpečnost 37

9.7.1 Obecně 37

9.7.2 Bezpečnostní opatření 38

9.7.3 Zabezpečovací zařízení 38

Strana

10 Odstavení z provozu a likvidace 38

10.1 Odstavení z provozu 38

10.2 Likvidace 39

Příloha A (informativní) Typická zařízení kompresní stanice 40

Příloha B (informativní) Součásti kompresorového soustrojí 42

Příloha C (informativní) Rozhraní plynové kompresorové soustrojí – pohonná jednotka 43

Příloha D (informativní) Rozhraní plynové kompresorové soustrojí – plynový kompresor 44

Příloha E (informativní) Rozhraní plynové kompresorové soustrojí – řidicí systém soustrojí 45

Příloha F (informativní) Rozhraní plynové kompresorové soustrojí – pomocná zařízení 46

Příloha G (informativní) Významné technické změny mezi touto normou a předchozí verzí 47

Bibliografie 48

Předmluva

Tento dokument (EN 12583:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12583:2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Příloha G poskytuje podrobnosti o významných technických změnách mezi touto normou a jejím předchozím vydáním.

Technickou komisí CEN/TC 234 „Zařízení pro zásobování plynem“ byla připravena kompletní řada funkčních norem za účelem pokrýt všechny části systému pozemního zásobování plynem od vstupu plynu do přepravního systému až ke vstupnímu připojení plynových spotřebičů, včetně přepravy, rozvodu, skladování, komprese, zařízení na regulace a měření tlaku, vstřikování nekonvečních plynů, otázek kvality plynu a další. Při zpracování této normy se vycházelo z předpokladu, že její uživatelé budou mít základní znalosti z oblasti zásobování plynem.

Zařízení pro zásobování plynem představují komplexní celek a důraz na bezpečnost jejich konstrukčního provedení a provozní požadavky vedl v členských zemích ke zpracování velice podrobných pravidel praxe a provozních pokynů. Tato podrobná pravidla vycházejí z uznávané technické úrovně plynárenství a z konkrétních požadavků právních předpisů v jednotlivých členských zemích.

Směrnice 2009/73/Ec o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a související nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám je také zaměřeno na hlediska technické bezpečnosti, včetně spolehlivosti evropské plynárenské infrastruktury. Tato hlediska jsou také zahrnuta do normalizační činnosti technické komise CEN/TC 234. S ohledem na výše uvedené posoudila technická komise CEN/TC 234 příslušnou legislativu EU a pokud to bylo vhodné, pozměnila odpovídajícím způsobem znění příslušné technické normy.

V tomto vydání EN 12583 jsou zohledněny hlediska životního prostředí, které se vztahují k navrhování, stavbě a zkoušení, provozu a údržbě, odstavování z provozu a likvidaci kompresních stanic spadajících do rozsahu platnosti této normy v souladu s CEN Guide 4 a CEN/TR 16388.

Tato evropská norma nahrazuje všechny evropské normy pro kompresní stanice v zařízeních pro zásobování plynem s tlakem nad 16 bar a s celkovým příkonem na hřídeli nad 1 MW.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje specifické funkční požadavky pro navrhování, stavbu, provoz, údržbu a činnosti spojené s odstavováním z provozu k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti kompresních stanic.

Tato evropská norma platí pro plynové kompresní stanice s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 16 bar a s celkovým příkonem na hřídeli nad 1 MW. Pro stávající kompresní stanice platí tato evropská norma pro nové kompresorové soustrojí. V případě probíhající změny/úpravy stávajícího zařízení smí být věnována náležitá pozornost požadavkům této evropské normy.

Tato evropská norma neplatí pro kompresní stanice, které byly uvedeny do provozu před vydáním této evropské normy.

Účelem této evropské normy je:

Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidla praxe.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe, vycházejícími z výše uvedených základních zásad. 

V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je vidět
v CEN/TR 13737 (všechny části). CEN/TC 13737 (všechny části) poskytují:

Tato evropská norma neplatí pro:

Pro zásobování veřejných podniků, jako jsou malé kotle pro ústřední vytápění, se doporučuje odkázat na EN 1775.

Na obrázku 1 jsou schematicky znázorněny kompresní stanice v zařízeních pro zásobování plynem.

 

[image]

Legenda

1 kompresní stanice 4 komory pro inspekční nebo čisticí píst

2 zařízení pro rozvod plynu 5 přepravní plynovod

3 měřicí a/nebo regulační zařízení nebo regulační stanice 6 zařízení pro skladování plynu

POZNÁMKA Části vyznačené silnými čarami spadají do rozsahu platnosti této evropské normy (* část plynovodu, avšak provozovaná řídicím systémem stanice (SCS)).

Obrázek 1 – Schematické znázornění kompresních stanic v zařízení pro zásobování plynem

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz