ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 Srpen 2014

Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 13120+A1

74 6033

 

Internal blinds – Performance requirements including safety

Stores intérieurs – Exigences de performance y compris la sécurité

Abschlüsse innen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13120:2009+A1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13120:2009+A1:2014. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13120 (74 6033) z listopadu 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2013. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text"“,opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1050:1996nezavedena*)

EN 1070:1998zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení – Terminologie

EN 1670zavedena v ČSN EN 1670 (16 5705) Stavební kování – Odolnost proti korozi – Požadavky
a zkušební metody

EN 12045zavedena v ČSN EN 12045 (74 6021) Motoricky ovládané okenice a clony – Bezpečnost při používání – Měření přenášené síly

EN 12194zavedena v ČSN EN 12194 (74 6022) Okenice, vnější a vnitřní clony – Nesprávné používání – Zkušební metody

EN 12216:2002zavedena v ČSN EN 12216:2003 (74 6024) Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice

EN 12280-2:2002zavedena v ČSN EN 12280-2:2003 (80 4626) Textilie povrstvené pryží nebo plasty –
Urychlení zkoušek stárnutí – Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti

EN 13125zavedena v ČSN EN 13125 (74 6025) Okenice a clony – Přídavný tepelný odpor – Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

EN 13527zavedena v ČSN EN 13527 (74 6014) Doplňky – okenice a clony – Měření ovládací síly – Zkušební metody

EN 14201zavedena v ČSN EN 14201 (74 6030) Clony a okenice – Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) – Zkušební metody

EN 14500zavedena v ČSN EN 14500 (74 6076) Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Zkušební a výpočtové metody

EN 14501zavedena v ČSN EN 14501 (74 6074) Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky a klasifikace

EN 16433zavedena v ČSN EN 16433 (74 6083) Vnitřní clony – Ochrana proti nebezpečí uškrcení – Zkušební metody)

EN 16434zavedena v ČSN EN 16434 (74 6084) Vnitřní clony – Ochrana proti nebezpečí uškrcení –
Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

EN 20105-A02:1994zavedena v ČSN EN 20105-A02:1995 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)

EN 60335-1zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-2-97zavedena v ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

EN 61310-1zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN ISO 1421zavedena v ČSN EN ISO 1421 (80 4627) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti a tažnosti

EN ISO 105-B04zavedena v ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 12100:2010zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení –
Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 9227zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 14203 (74 6031) Clony a okenice – Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14202 (74 6035) Clony a okenice – Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13772 (80 6312) Textilie a textilní výrobky – Chování při hoření – Záclony a závěsy – Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (95/16/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


EVROPSKÁ NORMA EN 13120+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2014

ICS 91.060.50

Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

Internal blinds – Performance requirements including safety 

Stores interieurs – Exigences de performance y compris la sécurité

Abschlüsse innen – Leistungs-
und Sicherheitsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2008-11-22 a zahrnuje změnu A1, která byla schválena CEN dne CEN 2013-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normal0isation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13120+A1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované normativní dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Ovládací síla 13

4.1 Obecně 13

4.2 Stanovení 13

4.3 Funkční požadavek 13

5 Konstrukce ovládacího mechanismu – Diagramy HPV („hodnota lidské tahové síly“) 14

5.1 Obecně 14

5.2 Funkční požadavek 14

6 Nesprávné ovládání 16

6.1 Clona a lamely – Obecně 16

6.2 Stanovení 17

6.3 Funkční požadavek 17

7 Mechanická trvanlivost (opakované ovládací cykly) 18

7.1 Obecně 18

7.2 Stanovení 18

7.3 Funkční požadavek 18

7.4 Třídy trvanlivosti 20

8 Bezpečnost při užívání 20

8.1 Obecně 20

8.2 Ochrana proti uškrcení 20

8.3 Vedené motoricky ovládané clony – Ochrana proti střihu 24

9 Hygiena, zdraví a životní prostředí 24

10 Tepelný odpor 25

10.1 Obecně 25

10.2 Stanovení 25

10.3 Funkční požadavek 25

11 Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot 25

11.1 Obecně 25

11.2 Stanovení 25

11.3 Funkční požadavek 25

12 Vzhled 25

12.1 Obecně 25

12.2 Pružnost lamel (jen žaluzie) 25

12.3 Tolerance tvaru 26

12.4 Rozměrové tolerance 28

12.5 Tolerance vodorovných a svislých odchylek (pravoúhlosti) 29

13 Trvanlivost 30

13.1 Obecně 30

Strana

13.2 Stálobarevnost látek 30

13.3 Pevnost v tahu látek 30

13.4 Odolnost proti korozi 31

13.5 Rozměrová stabilita 31

14 Manipulace a skladování 32

14.1 Obecně 32

14.2 Stanovení 32

14.3 Funkční požadavky 32

15 Informace pro montáž, používání a údržbu 32

15.1 Obecně 32

15.2 Varovné upozornění 32

15.3 Průvodní dokumentace (zejména návod na používání) 33

16 Označení 35

16.1 Všechny vnitřní clony 35

16.2 Dodatečné požadavky pro motoricky ovládané vnitřní clony 35

Příloha A (informativní)  S tanovení vnitřních atmosférických podmínek (vnitřní prostředí) 36

A.1 Definice vnitřních vlhkostí vzduchu 36

A.2 Udávaná klasifikace pro stavby podle jejich vlhkosti vzduchu 36

Příloha B (normativní)  Seznam významných „strojních“ nebezpečí 37

Příloha C (informativní)  Obecné bezpečnostní systémy pro ochranu proti uškrcení 38

C.1 Obecně 38

C.2 Napínací systémy 38

C.3 Systémy pro přetržení 39

C.4 Zarážka vytahovací šňůry(šňůr) 40

C.5 Navíjecí systémy 40

C.6 Systémy proti zamotání jednotlivé šňůry nebo kuličkového řetízku 41

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES 43

Bibliografie 44

 

Předmluva

Tento dokument (EN 13120:2009+A1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 13120:2009."

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2013-12-27.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní !příloze ZA, která je nedílnou součástí" tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou z řady norem společných pro vnitřní clony a okenice osazené v budovách, jak jsou definovány v EN 12216.

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro vnitřní clony, úrovně funkčních vlastnosti, a kde je to vhodné, přiřazené třídy.

Je doplněním zkušebních norem, stejně tak jako norem s odvolávkou na specifické funkční požadavky.

Přílohy A a C jsou informativní. Příloha B je normativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Funkční vlastnosti uvedené v této evropské normě, které objasňují vhodnost pro použití, jsou požadovány pro vnitřní clony uvedené v předmětu normy (skutečné funkční vlastnosti).

Další funkční vlastnosti jsou požadovány jen jako dodatek (specifické funkční vlastnosti) pro zvláštní výrobky, a které jsou popsány v jiných evropských normách. Některé důležité specifické funkční vlastnosti jsou vztaženy na tepelnou a zrakovou pohodu, jak je tato popsána v EN 14501. Tyto normy stanovují klasifikaci a zkušební metody pro následující vlastnosti:

POZNÁMKA 1 Zdravotní a bezpečnostní směrnice vyžaduje, aby pracoviště přijímalo tolik světla, kolik je účelně přijatelné (viz směrnice EU 89/654/EHS) a ochránit obsluhující provoz s VDV filtrem proti oslnění a odraženému světlu (viz směrnice EU 87/391/EHS).

POZNÁMKA 2 Reakce na oheň vnitřních clon není v této normě zahrnuta. Funkční vlastnosti výrobků musí být hodnoceny podle příslušných norem (např. EN 13772). Minimální funkční vlastnosti mohou být požadovány národními předpisy.

Seznam těchto dokumentů je uveden v bibliografii.

Tato evropská norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Příslušné strojní zařízení a míra nebezpečí, nebezpečných situací a události, jsou zahrnuty v rámci předmětu tohoto dokumentu.

Pokud se ustanovení této normy typu C liší od těch, které jsou uvedeny v typu normy A nebo B, ustanovení této normy typu C mají přednost před ustanoveními jiných norem pro strojní zařízení, která byla navržena a postavena v souladu s ustanoveními normy typu C.

S cílem objasnit záměry normy a vyhnutí se problémům při čtení, byly vypracovány následující ustanovení pro výrobu motoricky ovládaných výrobků, předpokládající:

1 Předmět normy

!Tato norma stanovuje požadavky, které musí splnit vnitřní clony, pokud jsou osazeny do stavby. Zabývá se také významnými nebezpečími strojních zařízení vztažených ke konstrukci, dopravě, montáži, ovládání a údržbě vnitřních clon (viz seznam významných nebezpečí v příloze B).

Platí pro všechny vnitřní clony, jakékoliv jejich konstrukce a druh použitých materiálů a následující:

Tyto výrobky mohou být ovládány ručně, s nebo bez omezovacích pružin nebo prostředky elektrických motorů (motoricky ovládané výrobky).

Tato norma není použitelná pro dekorativní závěsy a sítě proti hmyzu. Neplatí pro clony vložené do izolačních skel s výjimkou požadavků vztažených k ochraně proti nebezpečí uškrcení.

POZNÁMKA Sítě proti hmyzu mohou být namontovány buď vně nebo uvnitř. Nicméně, protože jsou vždy vystaveny vnějším podmínkám při použití (otevřená okna/dveře), sítě proti hmyzu jsou předmětem EN 13561NP1) platné pro vnější clony a markýzy.

Hlediska hluku nejsou v této normě zahrnuta, protože to není považováno za otázku bezpečnosti.

Tato norma neplatí pro vnitřní clony, které byly vyrobeny před datem publikování tohoto dokumentu."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz