ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 Srpen 2014

Vnitřní clony – Ochrana proti nebezpečí uškrcení – Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

ČSN
EN 16434

74 6084

 

Internal blinds – Protection from strangulation hazards – Requirements and test methods for safety devices

Stores intérieurs – Protection contre les risques de strangulation – Exigences et méthodes d’essai pour les dispositifs
de sécurité

Innere Abschlüsse – Schutz vor Strangulationsgefahren – Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitseinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16434:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16434:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 12216zavedena v ČSN EN 12216 (74 6024) Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník
odborných výrazů a definice

EN 13120 zavedena v ČSN EN 13120+A1 (74 6033) Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

EN 13561 zavedena v ČSN EN 13561+A1 (74 6034) Vnější clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

EN 14201 zavedena v ČSN EN 14201 (74 6030) Clony a okenice – Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) – Zkušební metody

EN 71-1 zavedena v ČSN EN 71-1+A2 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Vypracování normy

Zpracovatel Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 16434
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2014

ICS 91.060.50

Vnitřní clony – Ochrana proti nebezpečí uškrcení – Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

Internal blinds – Protection from strangulation hazards – Requirements and test methods for safety devices 

Stores intérieurs – Protection contre les risques
de strangulation – Exigences et méthodes d’essai pour les dispositifs de sécurité

Innere Abschlüsse – Schutz
vor Strangulationsgefahren – P Anforderungen
und Prüfverfahren für Sicherheitseinrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-10-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16434:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecně 6

5 Umělé stárnutí 7

5.1 Vystavení UV záření 7

5.2 Mechanická trvanlivost 7

5.3 Působení teploty 7

6 Napínací zařízení 7

6.1 Obecně 7

6.2 Zkušební metody 8

6.3 Požadavky 9

7 Zařízení pro přetržení 10

7.1 Obecně 10

7.2 Zkušební metoda 10

7.3 Požadavky 13

8 Navíjecí zařízení 13

8.1 Obecně 13

8.2 Zkušební metoda 13

8.3 Požadavky 13

9 Zařízení proti zamotání 13

9.1 Obecně 13

9.2 Zkušební metoda 13

9.3 Požadavky 14

10 Vnitřní šňůry 14

10.1 Obecně 14

10.2 Zkušební metoda 14

10.3 Požadavky 15

11 Dodatečné požadavky 15

11.1 Obecně 15

11.2 Uvolnění malých částí 15

11.3 Odolnost proti nárazu 16

12 Informace a návod na montáž, použití a údržbu 16

12.1 Obecně 16

12.2 Informace 16

12.3 Návody (jen pro účely dodatečné montáže) 17

12.4 Označení 17

13 Řízení výroby u výrobce (FPC) 17

Příloha A (informativní)  Zkoušky, které se musí provádět na bezpečnostních zařízeních 18

Bibliografie 19

 

Předmluva

Tento dokument (EN 16434:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument je jednou z řady norem společných pro clony a okenice osazené v budovách, jak jsou definovány v EN 12216.

Je záměrem, aby bezpečnostní zařízení používaná v EN 13120NP1) splňovala EN 16434 pro zkoušení součástí a EN 16433 pro funkčnost.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení pro ověření požadavků vztažených na ochranu proti uškrcení u vnitřních clon podle EN 13120NP1) a sítím proti hmyzu podle EN 13561NP2).

Tato zařízení mohou být uchycena na vnitřních clonách a sítích proti hmyzu v době výroby nebo při dodatečné montáži.

Tato evropská norma platí pro všechny konstrukce zařízení, včetně následujících:

I když v době, kdy tato norma byla zveřejněna, neexistuje žádná norma výrobku pro dekorativní závěsy,
požadavky a zkušební metody uvedené v této normě mohou být pro bezpečnostní zařízení, použité v těchto výrobcích, použity.

Za účelem objasnění termín „vnitřní žaluzie“, použitý v této normě, znamená „vnitřní clony a sítě proti hmyzu“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz