ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.040.60 Září 2014

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření –
Část 1: Zařízení pro domácí použití

ČSN
EN 50561-1

33 4293

Power line communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits
and methods of measurement –
Part 1: Apparatus for in-home use

Appareils de communication par courant porteur utilisés dans les installations basse tension – Caractéristiques
de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure –
Partie 1: Appareils pour usage intérieur

Kommunikationsgeräte auf elektrischen Niederspannungsnetzen – Funkstöreigenschaften – Grenzwerte
und Messverfahren –
Teil 1: Geräte für die Verwendung im Heimbereich

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50561-1:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50561-1:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem stanoví meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení komunikačních zařízení pro domácí použití, která používají jako přenosové médium nízkonapěťové napájecí instalace. Vztahuje se na kmitočtový rozsah 1,606 5 MHz až 30 MHz. Požadavky jsou stanoveny pro rušení šířené
vedením na AC napájecích vstupech/výstupech (portech), na telekomunikačních vstupech/výstupech (portech), kde musí být splněné požadavky ČSN EN 55022 (33 4290) pro třídu B a pro PLC vstupy/výstupy (porty), kde jsou stanoveny meze v tabulkách této normy. Pro rušení šířené zářením musí být splněny požadavky ČSN EN 55022 (33 4290) pro třídu B.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 55022:2010zavedena v ČSN EN 55022 ed. 3:2011 (33 4290) Zařízení informační techniky – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

EN 55016-1-1:2010zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3:2010 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

EN 55016-1-2:2004zavedena v ČSN EN 55016-1-2:2005 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Pomocná zařízení – Rušení šířené vedením

EN 55016-4-2:2004nahrazena EN 55016-4-2:2011 zavedenou v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2:2012 Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

ITU-R Recommendation BS.560-3nahrazeno ITU-R Recommendation BS.560-4 nezavedeným, dostupným na http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.560/en

ITU-R Recommendation BS.703nezavedeno, dostupné na http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.703/en

ITU-R Recommendation BS.1615nahrazeno ITU-R Recommendation BS.1615-1 nezavedeným, dostupným na http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1615/en

Vypracování normy

Zpracovatel: EMCING® – Ing. Ivan Kabrhel, CSc., IČ 10420991

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz