ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.10; 17.140.20 Říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 37-
 082: Normalizovaný postup měření
hladin akustického tlaku u vypínačů
střídavého proudu

ČSN
IEC/IEEE 62271-
 37- 082

35 4228

 

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 37- 082: Standard practise for measurement of sound pressure levels on alternating current circuit-breakers

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC/IEEE 62271- 37- 082:2012 včetně opravy
IEC/IEEE 62271- 37- 082:2012/Cor.1:2014-01. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC/IEEE 62271- 37- 082:2012 including its Corrigendum IEC/IEEE 62271- 37- 082:2012/Cor.1:2014-01. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 61672-1:2003 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

ČSN EN 61672-2:2004 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 2: Typové zkoušky

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla k článku 5.5.2 a k obrázku 3 doplněna národní poznámka týkající se zapracování opravy
IEC/IEEE 62271- 37- 082:2012 /Cor.1:2014-01. Dále byla doplněna národní poznámka k předmluvě normy týkající se odkazu na stránky IEEE. Konečně byly k článkům 6.2 a 6.4 doplněny národní poznámky opravující chybu originálu týkající se číslování odkazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Hála, Krondlova 16, 616 00 Brno, IČ 60494182

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – IEC/IEEE 62271- 37- 082
Část 37- 082: Normalizovaný postup měření hladin První vydání
akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu 2012-10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Rozsah platnosti 7

2 Termíny a definice 7

3 Akustické prostředí 9

3.1 Hluk okolí 9

3.2 Povětrnostní podmínky 9

3.3 Podmínky okolního vzduchu 10

3.4 Místní topografie 10

4 Přístrojové vybavení 10

4.1 Zvukoměr 10

4.1.1 Obecně 10

4.1.2 Doporučený zvukoměr 10

4.1.3 Špičková a časově průměrovaná hladina akustického tlaku 11

4.2 Schopnost kalibrace 11

4.3 Doplňková zařízení 11

5 Metody typové zkoušky 11

5.1 Obecné požadavky zkoušky 11

5.1.1 Obecně 11

5.1.2 Měření hladiny akustického tlaku 11

5.1.3 Podmínky naprázdno 11

5.1.4 Měření impulsního hluku 11

5.1.5 Umístění mikrofonu 11

5.1.6 Orientace mikrofonu 11

5.2 Měření blízkého pole 11

5.2.1 Způsoby měření hluku 11

5.2.2 Měření blízkého pole při zcela otevřených dveřích 12

5.2.3 Měření blízkého pole při zcela zavřených dveřích 12

5.3 Měření vzdáleného pole 12

5.3.1 Druhy měření hluku 12

5.3.2 Měření vzdáleného pole 13

5.3.3 Ekvivalentní údaje 13

5.4 Údaje 13

5.4.1 Obecně 13

5.4.2 Zkoušený vypínač 14

5.4.3 Prostředí 14

Strana

5.4.4 Přístrojové vybavení 14

5.4.5 Akustické údaje 14

5.4.6 Různé 14

5.5 Protokol o zkoušce 14

5.5.1 Úplnost protokolu o zkoušce 14

5.5.2 Převody 14

6 Metody zkoušek na místě montáže 16

6.1 Obecně 16

6.2 Povětrnostní podmínky 16

6.3 Pracovní podmínky vypínače 16

6.3.1 Pracovní podmínky 16

6.3.2 Typické podmínky 16

6.3.3 Měření 16

6.4 Umístění mikrofonu 16

7 Prováděná měření 16

7.1 Omezení měření 16

7.2 Měření impulsního hluku 16

7.3 Údaje a protokol o zkoušce 16

Bibliografie 17

Obrázek 1 – Rozmístění měřicích míst s ohledem na referenční rovnoběžnostěn pro měření blízkého pole 12

Obrázek 2 – Rozmístění měřicích bodů s ohledem na obrysy vypínače pro měření vzdáleného pole 13

Obrázek 3 – Měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu – Formulář pro zápis údajů 15

Tabulka 1 – Povětrnostní podmínky pro měření zvuku 10

Předmluva

 1. IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují.

Dokumenty IEEE vypracovávají komise IEEE (Societies and Standards Coordinatimg Committees) normalizačního výboru IEEE (IEEE Standards Association (IEEE-SA) Standards Boards). IEEE vypracovává normy na základě konsensu dobrovolných zpracovatelů reprezentujících různá hlediska a zájmy pro dosažení konečného výsledku schváleného Americkým národním normalizačním institutem. Dobrovolní zpracovatelé nemusí být nutně členy Institutu a pracují bez náhrady. I když IEEE řídí postup zpracování a stanovuje pravidla pro dosažení správného postupu dosažení konsensu, nezabývá se nezávislým hodnocením, zkouškami nebo ověřením správnosti jakékoliv informace obsažené v jeho normě. Používání norem IEEE je zcela dobrovolné. Vydané dokumenty IEEE podléhají důležitým právním upozorněním a vyloučením odpovědnosti (více informací – viz http://standards.ieee.org/IPR/disclaimers.html).

IEC úzce spolupracuje s IEEE v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

 1. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEEE týkající se technických otázek, po dosažení konsensu v rámci komisí IEEE (Societies and Standards Coordinatimg Committees), podléhají hlasování zainteresovaných stran, které mají zájem na revizi navržené normy. Konečné schválení norem provádí normalizační výbor IEEE (Standards Association (IEEE-SA) Standards Board).

 2. Publikace IEC/IEEE mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC/IEEE přesný, IEC nebo IEEE nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

 3. Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC (včetně publikací IEC/IEEE) v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC/IEEE a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

 4. IEC a IEEE se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC a IEEE nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

 5. Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

 6. IEC nebo IEEE ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC nebo dobrovolníků z IEEE Societies a Standards Coordinatimg Committees z IEEE Standards Association (IEEE-SA) Standards Boards, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC nebo IEEE.

 7. Je věnována pozornost normativním odkazům citovaným v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

 8. Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC/IEEE mohou být předmětem patentových práv. V sou-
  vislosti s vydáním této normy se nepřijímá žádné stanovisko s ohledem na existenci nebo platnost jakýchkoliv patentových práv. IEC nebo IEEE nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv, pro které může být vyžadováno oprávnění při použití této normy nebo za provádění průzkumu týkajícího se právní platnosti nebo rozsahu platnosti patentů, které přicházejí v úvahu. Uživatelům této normy se důrazně upozorňují, že za zjištění patentových práv a za riziko zasahování do těchto práv nesou vlastní odpovědnost.

Tuto mezinárodní normu IEC 62271-37-082 vypracovala subkomise IEC/SC17A Spínací přístroje vysokého napětí, technické komise IEC/TC17 Spínací a řídicí zařízení společně s komisí pro spínací zařízení při IEEE Power & Energy Society1 NP1) na základě dohody mezi IEC a IEE o vydávání IEC/IEEE Dual Logo norem.

Tato publikace je vydána jako IEC/IEEE Dual Logo norma.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech IEC: 

FDIS

Zpráva o hlasování

17A/1014/FDIS

17A/1023/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62271 se společným názvem Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení relé je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Technické komise IEC a IEEE rozhodly, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Dvojjazyčná verze této normy může být vydána později.

1Rozsah platnosti

Tato část mezinárodní normy 62271 stanovuje metody měření hladiny akustického tlaku vytvářeného venkovními vypínači střídavého proudu ve volném prostoru. Tyto metody mohou být také použity ve vnitřním nebo omezeném prostoru, a to za předpokladu, že jsou při měření a vyhodnocování výsledků dodržena příslušná opatření.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz