ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20 Říjen 2014

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování –
Část 2-7: Zvláštní požadavky – Opékače a otočné rožně

ČSN
EN 203-2-7

06 1901

 

Gas heated catering equipment – Part 2-7: Specific requirements – Salamanders and rotisseries

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux – Partie 2-7: Exigences particulières – Salamandres et rôtissoires

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-7: Spezifische Anforderungen – Salamander und Grillgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 203-2-7:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 203-2-7:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 203-2-7 (06 1901) z října 2007.

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou doplnění značení, které se vztahuje k riziku horkého povrchu, a zkušebních metod pro teplotu nádoby na šťávy a tuky z potravin.

Informace o citovaných dokumentech

EN 203-1:2005+A1:2008zavedena v ČSN EN 203-1+A1:2008 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro
provozy společného stravování – Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN ISO 7010zavedena v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES (2009/142/EC) ze dne 30. listopadu 2009, o spotře-
bičích plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb.,
ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s. p., Centrum technické normalizace, IČ 00001490,
RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 203-2-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 97.040.20 Nahrazuje EN 203-2-7:2007

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování –
Část 2-7: Zvláštní požadavky – Opékače a otočné rožně

Gas heated catering equipment –
Part 2-7: Specific requirements – Salamanders and rotisseries 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant
les combustibles gazeux –
Partie 2-7: Exigences particulières – Salamandres
et rôtissoires

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe –
Teil 2-7: Spezifische Anforderungen – Salamander
und Grillgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-12-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 203-2-7:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

5.3.1.101 Odkapávání šťáv a tuků z pokrmů 6

5.3.2 Stabilita a mechanická bezpečnost 6

5.3.101 Požární bezpečnost – Riziko vznícení 7

5.3.102 Vypouštění 7

5.3.103 Hygiena 7

6.3.2.1 Ochrana proti riziku požáru 7

6.3.2.2 Ochrana proti riziku vznícení 7

7.4.2.2 Ochrana proti riziku požáru 7

7.4.2.2.101 Teplota nádoby určené k zachycování šťáv a tuků z potravin 7

7.5.1.1 Termoelektrická pojistka plamene 7

7.6.2.1.101 Obecné zkušební podmínky 7

7.8.1 Stabilita a mechanická bezpečnost 8

9.3.2 Návody k obsluze a údržbě 8

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/142/ES 9

 

Předmluva

Tento dokument (EN 203-2-7:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 106 Spotřebiče plynných paliv pro podniky veřejného stravování, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 203-2-7:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma se musí používat spolu s EN 203-1 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost.

Tato dílčí část části 2 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly EN 203-1 tak, aby je převedla na evropskou normu pro opékače a otočné rožně na plynné palivo.

V případě, že není v této dílčí části části 2 zmíněn konkrétní článek EN 203-1, platí tento článek, pokud je to opodstatněné. V případě, že je v této evropské normě uvedeno „dodatek“, „úprava“ nebo „náhrada“, musí se podle toho upravit příslušný text EN 203-1.

Články a obrázky doplňující EN 203-1 jsou číslovány od 101.

Hlavní změny oproti předchozí verzi jsou tyto:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

DODATEK:

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti vztahující se k bezpečnosti a značení opékačů a otočných rožňů.

Norma rovněž uvádí zkušební metody, kterými se kontrolují dané vlastnosti.

Tato evropská norma se netýká hospodárného využití energie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz