ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Říjen 2014

Optická vlákna –
Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Ponoření do vody

ČSN
EN 60793-1-53
ed. 2

35 9213

idt IEC 60793-1-53:2014

Optical fibres –
Part 1-53: Measurement methods and test procedures – Water immersion tests

Fibres optiques –
Partie 1-53: Méthodes de mesure et procédures d’essai – Essais d’immersion dans l’eau

Lichtwellenleiter –
Teil 1-53: Messmethoden und Prüfverfahren – Eintauchen in Wasser

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60793-1-53:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60793-1-53:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-03-12 se nahrazuje ČSN EN 60793-1-53 (35 9213) ze srpna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku odolnosti optických vláken při ponoření do vody. Zkouška je určená pro jednovidová vlákna kategorie B1 až B4 a C a rovněž pro mnohovidová vlákna A1a až A1d. Uvádí základní požadavky na nezbytné přístrojové vybavení a na přípravu vzorku vlákna pro zkoušku. Popisuje postup zkoušky, její vyhodnocení a také specifikuje výsledek zkoušky a informace, které mají být uváděny ve zkušebních protokolech.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60793-1-53:2014 dovoleno do 2017-03-12 používat dosud platnou ČSN EN 60793-1-53 (35 9213) ze srpna 2002.

Změny proti předchozí normě

Tato norma harmonizuje obsah s dílčími specifikacemi pro jednotlivé typy optických vláken a rozšiřuje použitelnost zkoušky pro jednovidová vlákna třídy C.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-18 zavedena v ČSN EN 60068-2-18 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-18: Zkoušky – Zkoušky R a návod: Voda

IEC 60793-1-32 zavedena v ČSN EN 60793-1-32 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy – Stahovatelnost ochrany

IEC 60793-1-40:2001 zavedena v ČSN EN 60793-1-40:2004 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-2-10 zavedena v ČSN EN 60793-2-10 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

IEC 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60793-2-60 zavedena v ČSN EN 60793-2-60 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-60: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz