ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.01; 33.180.10 Říjen 2014

Optické vláknové kabely –
Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

ČSN
EN 60794-5-20

35 9223

idt IEC 60794-5-20:2014

Optical fibre cables –
Part 5-20: Family specification – Outdoor microduct fibre units, microducts and protected microducts for installation
by blowing

Câbles à fibres optiques –
Partie 5-20: Spécification de famille relative aux unités de fibres en micro-conduit extérieur, micro-conduits et micro-conduits protégés pour installation par soufflage

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 5-20: Familienspezifikation für Mikrorohr-LWL-Einheiten, Mikrorohre und geschützte Mikrorohre zur Installation durch Einblasen für die Anwendung im Freien

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-5-20:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-5-20:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje základní požadavky na konstrukci mikrotrubičkových vláknových jednotek, mikrotrubiček a chráněných mikrotrubiček. Detailně popisuje doporučované mechanické a environmentální zkoušky pro tyto komponenty. Norma má informativní přílohu A, která obsahuje příklad různých typů konstrukce mikrotrubičkových vláknových jednotek, mikrotrubiček a chráněných mikrotrubiček. Informativní příloha B obsahuje vzorovou předmětovou specifikaci pro mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky.
Normativní příloha C uvádí základní požadavky na konstrukci mikrotrubičkových vláknových jednotek, mikro-
trubiček a chráněných mikrotrubiček. Normativní příloha D obsahuje požadavky na přenosové vlastnosti systémů. Obsahem normativní přílohy E je detailní popis zkoušky dodržení vnitřní světlosti mikrotrubičky, metoda Exx podle IEC 60794-1-21.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60304 zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů (idt HD 402 S2)

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-53 zavedena v ČSN EN 60793-1-53 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Ponoření do vody

IEC 60793-2-10 zavedena v ČSN EN 60793-2-10 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

IEC 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B 

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-2 zavedena v ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů

IEC 60794-1-21 nezavedena

IEC 60794-1-22 zavedena v ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební postupy

IEC 60794-3:2001 zavedena v ČSN EN 60794-3:2003 (35 9223) Optické kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

IEC 60794-5 zavedena v ČSN EN 60794-5 (35 9223) Optické kabely – Část 5: Dílčí specifikace – Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním

IEC 60794-5-10 zavedena v ČSN EN 60794-5-10 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

IEC 60811-202 zavedena v ČSN EN 60811-202 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 202: Základní zkoušky – Měření tloušťky nekovového pláště

IEC 60811-203 zavedena v ČSN EN 60811-203 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 203: Základní zkoušky – Měření vnějších rozměrů

IEC 60811-501 zavedena v ČSN EN 60811-501 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 501: Mechanické zkoušky – Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

IEC 60811-601 zavedena v ČSN EN 60811-601 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 601: Fyzikální zkoušky – Měření bodu skápnutí výplňových směsí

IEC 60811-602 zavedena v ČSN EN 60811-602 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 602: Fyzikální zkoušky – Oddělování oleje ve výplňových směsích

IEC 60811-604 zavedena v ČSN EN 60811-604 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 604: Fyzikální zkoušky – Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

ISO/IEC 11801 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Do kapitoly 3 Značky byla doplněna poznámka opravující chybné označení normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz