ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.140 Říjen 2014

Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť

ČSN
ISO 16363

31 9621

 

Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories

Systèmes de transfert des informations et données spatiales – Audit et certification des référentiels numériques de confiance

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16363:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 16363:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Národní knihovna České republiky, IČ 00023221, PhDr. Ladislav Cubr, PhDr. Linda Jansová, Ph.D., PhDr. Bedřich Vychodil, Ph.D.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – ISO 16363
Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť První vydání
2012-02-15

ICS 49.140

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Požadavky 6

3 Revize publikace CCSDS 652.0-M-1 6

Schválení dokumentu 8

Záměr 9

Předmluva 10

Řízení dokumentů 13

1 Úvod 14

1.1 Účel a předmět dokumentu 14

1.2 Použitelnost 14

1.3 Zdůvodnění 14

1.4 Struktura tohoto dokumentu 15

1.5 Definice 15

1.6 Shoda 17

1.7 Odkazy 17

2 Přehled kritérií pro audit a certifikaci 17

2.1 Důvěryhodné digitální úložiště 17

2.2 Dokumentace 18

2.3 Související normy, osvědčené postupy a způsoby řízení 18

3 Organizační infrastruktura 18

3.1 Vedení a životaschopnost organizace 18

3.2 Organizační struktura a personální zajištění 20

3.3 Procesní zodpovědnost a rámec pravidel pro uchovávání 21

3.4 Ekonomická udržitelnost 24

3.5 Smlouvy, licence a právní odpovědnost 25

4 Správa digitálních objektů 27

4.1 Příjem: získávání obsahu 27

4.2 Příjem: vytváření balíčku AIP 30

4.3 Plánování uchovávání 36

4.4 Uchovávání balíčku AIP 38

4.5 Správa informací 40

4.6 Řízení přístupu 41

5 Infrastruktura a řízení bezpečnostních rizik 43

5.1 Řízení rizik technické infrastruktury 43

5.2 Řízení bezpečnostních rizik 49

Příloha A (informativní) Bezpečnostní otázky 52

Příloha B (informativní) Citované dokumenty 53

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 16363 vypracoval Poradní výbor pro systémy pro data z kosmického prostoru (Consultative Committee for Space Data Systems; CCSDS) jako dokument CCSDS 652.0-M-1 ze září 2011 a byla přijata (bez úprav s výjimkou úprav uvedených v kapitole 2 této mezinárodní normy) technickou komisí ISO/TC 20 Letecké a kosmické dopravní prostředky, subkomisí SC 13 Systémy přenosu dat a informací z kosmického prostoru.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje doporučený postup pro posuzování důvěryhodnosti digitálních úložišť. Lze ji použít pro všechny typy digitálních úložišť. Tuto mezinárodní normu lze použít jako základ pro certifikaci.

Rozsah působnosti a oblast použití jsou podrobněji rozepsány v 1.1 a 1.2 vložené publikace CCSDS.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz