ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20; 25.220.40 Říjen 2014

Kovové a jiné anorganické povlaky – Směrnice
pro specifikaci kovových a anorganických povlaků

ČSN
EN ISO 27830

03 8500

idt ISO 27830:2008

Metallic and other inorganic coatings – Guidelines for specifying metallic and inorganic coatings

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques – Lignes directrices pour spécifier des revêtements métalliques et inorganiques

Metallische und andere anorganische Überzüge – Leitfaden zur Spezifikation von metallischen und anorganischen Überzügen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 27830:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 27830:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1403 (03 8500) ze srpna 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma má podobný obsah, ale je formulována v podobě osnovy pro jednotné vypracovávání norem na konkrétní povlaky. Vypuštěny byly údaje už obsažené v jiných normách (např. ČSN EN ISO 2064). Část věnovaná označování povlaků je podstatně rozšířena, seznamy používaných označení byly rozšířeny a další doplněny. Stupně provozních podmínek jsou popsány podrobněji.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1456 (03 8513)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu,
nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ČSN EN ISO 2064 (03 8155)Kovové a jiné anorganické povlaky – Definice a dohody týkající se měření tloušťky

ČSN EN ISO 2080 (03 8006)Kovové a jiné anorganické povlaky – Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky – Slovník

ČSN EN ISO 2081 (03 8511)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ČSN EN ISO 2082 (03 8509)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ČSN ISO 2093 (03 8515)Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

ČSN ISO 2179 (03 8506)Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody

ČSN ISO 2859 (01 0261) (soubor)Statistické přejímky srovnáváním

ČSN ISO 4519 (03 8150)Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

ČSN EN ISO 4521 (03 8516)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely – Specifikace a metody zkoušek

ČSN ISO 4525 (03 8531)Kovové povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech

ČSN EN ISO 4526 (03 8512)Kovové povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely

ČSN EN ISO 4527 (03 8541)Kovové povlaky – Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor – Specifikace a metody zkoušení

ČSN EN ISO 6158 (03 8508)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely

ČSN ISO 7587 (03 8507)Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody

ČSN ISO 15726 (03 8510)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem

ČSN EN ISO 26945 (03 8505)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt

ČSN EN ISO 27874 (03 8518)Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely – Specifikace a metody zkoušek

ČSN EN 15646 (03 8514)Elektrolyticky vyloučené povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou – Požadavky a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 27830
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 25.220.20; 25.220.40 Nahrazuje EN 1403:1998

Kovové a jiné anorganické povlaky – Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků
(ISO 27830:2008)

Metallic and other inorganic coatings – Guidelines for specifying metallic and inorganic coatings
(ISO 27830:2008) 

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques – Lignes directrices pour spécifier
des revêtements métalliques et inorganiques
(ISO 27830:2008)

Metallische und andere anorganische Überzüge – Leitfaden zur Spezifikation von metallischen
und anorganischen Überzügen
(ISO 27830:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 27830:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Text ISO 27830:2008 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 27830:2013 technickou komisí CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1403:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 27830:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 27830:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Informace, které odběratel musí poskytnout výrobci povlaku 8

4.1 Základní informace 8

4.2 Doplňkové informace 8

5 Označování 8

5.1 Obecně 8

5.2 Označování podkladového kovu 9

5.3 Označování požadavků na tepelné zpracování 10

5.4 Označování typu a tloušťky povlaků 10

5.5 Příklady označení 10

6 Požadavky 10

7 Vzorkování 10

8 Přílohy a bibliografie 10

Příloha A (normativní) Symboly pro označování kovových a jiných anorganických povlaků 11

Příloha B (informativní) Příklady označení 14

Příloha C (informativní) Stupně provozních podmínek a náročnost 15

Bibliografie 16 

Úvod

Tato mezinárodní norma specifikuje technické požadavky na kovové a jiné anorganické povlaky. Cílem je
sjednotit vypracovávání technických norem, usnadnit pochopení technických požadavků a zajistit jednotnou formu dokumentů.

Tato mezinárodní norma poskytuje návod všem, kteří se podílejí na zpracovávání technických norem,
a napomáhá uživatelům, zákazníkům a výrobcům při interpretaci mezinárodních norem specifikujících kovové a jiné anorganické povlaky.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje technické požadavky na kovové a jiné anorganické povlaky. Cílem je
sjednotit vypracovávání technických norem a stanovit normalizovaný způsob označování povlaků. Norma platí pro mezinárodní normy na povlaky vyloučené elektrolyticky, autokatalyticky a napařováním.

Podrobné technické požadavky na jednotlivé povlaky nejsou v této mezinárodní normě uvedeny, lze je však najít v mezinárodních normách uvedených v bibliografii.

Tato mezinárodní norma neplatí pro žárově stříkané ani pro smaltové povlaky.

Tato mezinárodní norma nesmí být uváděna v technických normách, specifikacích výrobků, smlouvách, objednávkách ani na technických výkresech, protože odvolávky na „způsob specifikace“ v těchto dokumentech nejsou smluvně závazné.

Norma na povlaky musí obsahovat tyto hlavní prvky:

Úvod (nepovinný prvek)

1 Předmět normy (povinný prvek)

2 Citované dokumenty (povinný prvek)

3 Termíny a definice (povinný prvek)

4 Informace, které odběratel musí poskytnout výrobci povlaku (povinný prvek)

5 Označování (povinný prvek)

6 Požadavky (povinný prvek)

7 Vzorkování (povinný prvek)

Přílohy A, B, C atd. (nepovinný prvek)

Bibliografie (nepovinný prvek)

Předmět normy musí vymezit účel normy a stanovit materiály a výrobky, pro které norma platí, spolu se všemi známými omezeními. Předmět normy rovněž obsahuje upozornění nebo varování týkající se zdravotních a bezpečnostních rizik, mezinárodních a ekologicky zaměřených předpisů a nařízení, a to tučným písmem, např.:

UPOZORNĚNÍ – Tato mezinárodní norma nemusí být v souladu se zdravotními, bezpečnostními
a ekologickými předpisy některých zemí a vyžaduje používání látek a/nebo postupů, které mohou být zdraví škodlivé, pokud se neprovedou příslušná bezpečnostní opatření. Tato mezinárodní norma
nespecifikuje žádná zdravotní rizika, bezpečnostní ani ekologická opatření ani předpisy spojené s jejím použitím. Uživatel této mezinárodní normy zodpovídá za stanovení vhodných zdravotně nezávadných, bezpečných a ekologicky přijatelných postupů a za provedení vhodných opatření k dodržení národních, regionálních a/nebo mezinárodních předpisů.

Dodržení této mezinárodní normy samo o sobě nezbavuje povinnosti vyhovět právním předpisům.NP1)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz