ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.080.10 Říjen 2014

Zařízení a příslušenství na LPG –
Výstroj autocisteren na LPG

ČSN
EN 12252

07 8472

 

LPG equipment and accessories – Equipping of LPG road tankers

Équipements pour GPL et leurs accessoires – Équipements des camions citernes pour GPL

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Ausrüstung von Straßentankwagen für Flüssiggas (LPG)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12252:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12252:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12252 (07 8472) z června 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní technické změny oproti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 549zavedena v ČSN EN 549 (02 9283) Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

EN 558zavedena v ČSN EN 558+A1 (13 3031) Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class

EN 837-2zavedena v ČSN EN 837-2 (25 7012) Měřidla tlaku – Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů

EN 1012-1zavedena v ČSN EN 1012-1 (10 5012) Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Vzduchové kompresory

EN 1591-1zavedena v ČSN EN 1591-1 (13 1551) Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

EN 1762zavedena v ČSN EN 1762 (63 5440) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace

EN 1983zavedena v ČSN EN 1983 (13 4107) Průmyslové armatury – Kulové kohouty z oceli

EN 1984zavedena v ČSN EN 1984 (13 3710) Průmyslové armatury – Ocelová šoupátka

EN 10025 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí

EN 10028 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 10028 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely

EN 10204:2004zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10216-1zavedena v ČSN EN 10216-1 (42 0261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

EN 10217-1zavedena v ČSN EN 10217-1 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení –
Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

EN 12074zavedena v ČSN EN 12074 (05 0340) Svařovací materiály – Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy

EN 12493zavedena v ČSN EN 12493 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG – Návrh a výroba

EN 12627zavedena v ČSN EN 12627 (13 3002) Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

EN 12760zavedena v ČSN EN 12760 (13 3015) Armatury – Přivařovací hrdla ocelových armatur

EN 13175zavedena v ČSN EN 13175+A2 (07 8465) Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

EN 13709zavedena v ČSN EN 13709 (13 3040) Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

EN 13789zavedena v ČSN EN 13789 (13 3550) Průmyslové armatury – Litinové uzavírací ventily

EN 13799zavedena v ČSN EN 13799 (07 8436) Zařízení a příslušenství na LPG – Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG

EN 14422zavedena v ČSN EN 14422 (63 5351) Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice

EN 14424zavedena v ČSN EN 14424 (63 5353) Armované koncovky se závitem

EN ISO 148-1zavedena v ČSN ISO 148-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 3834-2zavedena v ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost

EN ISO 3834-3zavedena v ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost

EN ISO 9606-1zavedena v ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

EN ISO 10497zavedena v ČSN EN ISO 10497 (13 3006) Zkoušení armatur – Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

EN ISO 14732zavedena v ČSN EN ISO 14732 (05 0730) Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

EN ISO 15609-1zavedena v ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování

EN ISO 15614-1zavedena v ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

Souvisící ČSN

ČSN ISO 14021 (01 0921)Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024 (01 0924)Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14025 (01 0925)Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ČSN EN 1708-1 (05 0026)Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti

ČSN EN 14717 (05 0690)Svařování a příbuzné procesy – Environmentální kontrolní seznam

ČSN EN ISO 11114-2 (07 8609)Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 2: Nekovové materiály

ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170)Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

Citované předpisy

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) je v České republice zavedena vyhláškou č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení, v platném znění

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

 

EVROPSKÁ NORMA EN 12252
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2014

ICS 43.080.10 Nahrazuje EN 12252:2012

Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG

LPG equipment and accessories – Equipping of LPG road tankers 

Équipements pour GPL et leurs accessoires –
Équipements des camions citernes pour GPL

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Ausrüstung
von Straßentankfahrzeugen für Flüssiggas (LPG)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-02-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12252:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 12

4 Požadavky 13

4.1 Obecně 13

4.2 Výstroj 14

4.3 Přístup k armaturám 14

5 Tlaková nádoba 14

5.1 Návrh a výroba 14

5.2 Upevnění tlakové nádoby na autocisternu 14

6 Příslušenství tlakové nádoby 15

6.1 Požadované příslušenství tlakové nádoby 15

6.2 Volitelná příslušenství tlakové nádoby 16

7 Výstroj vozidla na LPG 16

7.1 Povinná výstroj na LPG 16

7.2 Volitelná výstroj na LPG 17

8 Specifikace výstroje 17

8.1 Vhodné materiály 17

8.2 Měřidlo obsahu 18

8.3 Měřidlo tlaku 19

8.4 Měřidlo teploty 19

8.5 Čerpadlo 19

8.6 Hadice 19

8.7 Hadicový naviják 19

8.8 Buben pro zemnicí kabel 20

8.9 Dávkovací systém 20

8.10 Armatury 20

8.11 Pojistné ventily (PRV) 20

9 Montáž 20

9.1 Obecně 20

9.2 Svařování 20

9.3 Přírubové spoje 21

9.4 Šroubové spoje 21

9.5 Vnější ochrana proti korozi 21

10 Kontrola a zkoušení 21

10.1 Obecně 21

10.2 Tlaková zkouška 21

10.3 Zkouška těsnosti 22

11 Bezpečnostní systémy 22

11.1 Obecně 22

Strana

11.2 Systém nouzového uzavření (ESD) 22

12 Obecné bezpečnostní požadavky 22

Příloha A (normativní) Rychlosti odfuku u pojistných ventilů – Výkon zařízení pro odfuk 24

Příloha B (informativní) Výpočet upevnění tlakové nádoby k podvozku 25

Příloha C (informativní) Environmentální kontrolní seznam 30

Bibliografie 31

Předmluva

Tento dokument (EN 12252:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství pro zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12252:2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument se předkládá pro odkazy v technických přílohách ADR [9].

POZNÁMKATyto předpisy mají přednost před jakýmkoli ustanovením této evropské normy. Zdůrazňuje se, že předpisy RID/ADR/ADN jsou pravidelně revidovány v intervalech dvou let, což může vést k dočasnému nesouladu s ustanoveními této evropské normy.

Mezi hlavní technické změny této revize patří

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma vyžaduje používání látek a postupů, které mohou ohrozit zdraví a také životní prostředí, pokud nejsou přijata odpovídající bezpečnostní opatření. Norma se týká pouze technické použitelnosti, v žádném případě nezbavuje uživatele právní odpovědnosti.

Ochrana životního prostředí je klíčovou politickou otázkou v Evropě i na celém světě. V tomto dokumentu je ochrana životního prostředí chápána v co nejširším významu, týká se všech aspektů celého životního cyklu výrobku a jeho vlivu na životní prostředí, včetně spotřeby energie, a to během všech etap jeho existence, počínaje těžbou surovin, přes výrobu, balení, distribuci, používání, likvidaci až po recyklování materiálů atd.

POZNÁMKA 1V příloze C je uveden environmentální kontrolní seznam, který zdůrazňuje ta ustanovení této evropské normy, která řeší otázky životního prostředí.

Opatření je třeba omezit pouze na obecný návod. Mezní hodnoty jsou specifikovány ve vnitrostátních právních předpisech.

Doporučuje se, aby si výrobci vypracovali politiku environmentálního managementu. Návod je uveden v souboru norem řady ISO 14000 [3], [4][5].

Při zpracování této evropské normy se předpokládalo, že prováděním jejích ustanovení budou pověřeni odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby.

Pokud není stanoveno jinak, jsou uvedené tlaky chápány jako manometrické tlaky (tj. přetlaky).

POZNÁMKA 2Tato evropská norma vyžaduje měření materiálových vlastností, rozměrů a tlaků. Všechna tato měření jsou vystavena určité míře nejistoty vlivem tolerancí měřicích zařízení apod. Může být prospěšné nahlédnout do „brožury pro měření nejistoty“ SP INFO 2000 27 [10].

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje výstroj a příslušenství pro autocisterny používané k přepravě zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) a určuje výstroj považovanou za nezbytnou pro zajištění bezpečného plnění, přepravy a vypouštění. Rovněž stanovuje požadavky na montáž příslušenství a výstroje vozidla na LPG na autocisterny. Tato evropská norma rovněž určuje doplňující výstroj a příslušenství, které se mohou používat na autocisternách převážejících LPG.

Tato evropská norma nevylučuje použití alternativních konstrukčních návrhů, materiálů a zkoušek výstroje, které zajišťují stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti. V ADR [9] se požaduje, aby takové alternativní technické před-
pisy byly schváleny kompetentním úřadem, a to za předpokladu, že budou dodrženy minimální požadavky ADR [9], oddíl 6.8.2.

Tato evropská norma neplatí pro „cisternové kontejnery“ a „vozidla pro přepravu lahví v baterii“ používaná pro přepravu LPG.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz