ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30 Srpen 2015

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody

ČSN
IEC 60884-2-7+A1

35 4515

 

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes –
Part 2-7: Particular requirements for cord extension sets

Prises de courant pour usages domestiques et analogues –
Partie 2-7: Exigences particulières pour les cordons prolongateurs

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60884-2-7:2011 včetně změny
IEC 60884-2-7:2011/A1:2013 a opravy IEC 60884-2-7:2011/A1:2013/Cor.1:2014-03. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60884-2-7:2011 including its Amendment IEC 60884-2-7:2011/A1:2013 and its Corrigendum IEC 60884-2-7:2011/A1:2013/Cor.1:2014-03. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60884-1:2002 zavedena v ČSN IEC 60884-1:2003 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60884-2-1 nezavedena

IEC 61242 zavedena v ČSN EN 61242 (35 4530) Elektrická příslušenství – Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití

Souvisící ČSN

ČSN 34 0350 ed. 2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 35 4516:2007 Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – IEC 60884-2-7
Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody První vydání
Únor 2011

+A1
Červen 2013

+ OPRAVA 1
Březen 2014

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované dokumenty 6

3 Definice 6

4 Obecné požadavky 7

5 Obecné poznámky ke zkouškám 7

6 Jmenovité hodnoty 8

7 Třídění 8

8 Značení 8

9 Kontrola rozměrů 8

10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 9

11 Uzemnění 9

12 Svorky a ukončení 9

13 Konstrukce pevných zásuvek 9

14 Konstrukce prodlužovacích přívodů 9

15 Blokované zásuvky 10

16 Odolnost proti stárnutí, ochrana poskytovaná vnějšími kryty a odolnost proti vlhkosti 11

17 Izolační odpor a elektrická pevnost 11

18 Činnost ochranných kontaktů 11

19 Oteplení 11

20 Vypínací schopnost 11

21 Normální činnost 11

22 Síla nutná k vysunutí vidlice 11

23 Ohebné kabely a jejich připojení 11

24 Mechanická pevnost 11

25 Odolnost proti teplu 11

26 Šrouby, proudovodné části a spoje 11

27 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč zalévací hmotou 11

28 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu, vzplanutí a šíření plamene a plazivým proudům 12

29 Odolnost proti korozi 12

30 Doplňkové zkoušky kolíků opatřených izolačním olisováním 12

Příloha A (normativní) Výrobní kusové zkoušky týkající se bezpečnosti pohyblivých přístrojů s vnitřním zapojením provedeným ve výrobním závodě (ochrana před úrazem elektrickým proudem a správná polarita) 13

Tabulka 101 – Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívodů 10

Předmluva

 1. IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“).
  Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

 2. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

 3. Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

 4. Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

 5. IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

 6. Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

 7. IEC ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv,
  ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním
  a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

 8. Je věnována pozornost normativním odkazům citovaným v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

 9. Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 60884-2-7 vypracovala subkomise 23B Vidlice, zásuvky a spínače technická komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

23B/977/FDIS

23B/978/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2-7 se musí používat společně s IEC 60884-1. Byla vypracována na základě třetího vydání
IEC 60884-1:2002 a jeho změny A1:2006.

Tato část 2-7 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly v IEC 60884-1 tak, aby byla tato publikace převedena na normu IEC: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody.

Kde je v této části 2 uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, musí být příslušné požadavky, specifikace zkoušek nebo vysvětlující texty v části 1 podle toho upraveny.

Články, obrázky, tabulky nebo poznámky, které doplňují články, obrázky, tabulky nebo poznámky v části 1, jsou číslovány od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 60884 pod souhrnným názvem Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití je na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Předmluva ke změně IEC 60884-2-7:2011/A1:2013

Tuto změnu vypracovala subkomise 23B Vidlice, zásuvky a spínače technická komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Text této změny se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

23B/1105/FDIS

23B/1108/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této změny lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

1 Rozsah platnosti

Nahrazení:

Tato část IEC 60884 platí pro prodlužovací přívody, rozebíratelné a nerozebíratelné, s ochranným kontaktem nebo bez něho, se jmenovitým napětím vyšším než 50 V, avšak maximálně 440 V, a jmenovitým proudem
maximálně 16 A, určené pro domovní a podobné použití, vnitřní nebo venkovní.

POZNÁMKA 1 V následujících zemích nejsou dovoleny prodlužovací přívody pouze pro zařízení třídy II: DE, DK, UK a CZ.NP1)

POZNÁMKA 2 V následující zemi nejsou dovoleny rozebíratelné prodlužovací přívody: ZA.

Tato norma neplatí pro prodlužovací přívody s prostředky pro navíjení.

Tato norma platí také pro prodlužovací přívody, které se mají používat v navijáku a které se tedy stávají navijáky s odpojitelným ohebným kabelem. Pro kombinaci prodlužovacího přívoduNP2) musí být také splněny požadavky a zkoušky na navijáky podle IEC 61242.

Prodlužovací přívody jsou vhodné pro používání při teplotách okolí normálně nepřesahujících +40 °C, avšak jejich průměrná hodnota během 24 h nepřesahuje +35 °C při spodní mezní hodnotě teploty okolního vzduchu –5 °C.

POZNÁMKA 3 V následující zemi nejsou dovoleny prodlužovací přívody zahrnující zásuvku pro zařízení třídy II, zásuvky v prodlužovacích přívodech musí být vždycky třídy 1, jak je definováno v EN 61140: UK.NP3)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz