ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-52: Zkoušení a měření – Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna

ČSN
EN 61300-3-52


35 9252

idt IEC 61300-3-52:2014

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-52: Examinations and measurements – Guide hole and alignment pin deformation constant, CD for 8 degree angled PC rectangular ferrule, single mode fibres

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-52: Examens et mesures – Constante CD de déformation de l’alésage de guidage et de la broche d’alignement, pour férule rectangulaire PC avec angle de 8 degrés, fibres unimodales

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-52: Messung – Deformationskonstante CD der Führungsbohrung und des Führungsstifts einer 8° abgeschrägten Rechteckferrule mit physikalischem Kontakt für Einmodenfasern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-52:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-52:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje postup pro měření deformační konstanty vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli mnohovláknových konektorů. Norma popisuje podmínky pro provádění zkoušky, zkušební zařízení, postup pro přípravu vzorků a postup pro provádění zkoušky.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 61754-7 ed. 3 (35 9244)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

ČSN EN 61754-10 ed. 2 (35 9244)Rozhraní optických konektorů – Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz